Skip to main content

Credit: NTB / The Norwegian Stock Exchange Oslo Børs

Blogg
Einar Johansen

Einar Johansen

Einar Johansen er ansvarlig for vår norske aksjeportefølje og er også medlem av vårt team på nordiske aksjer.

Einar kom tilbake til oss som forvalter på fondet DNB Norge i 2020 etter å ha jobbet i det private investeringsselskapet Sabinum i tre år. Før Sabinum var han hos oss i 16 år.

Einar er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har en spesialisering i Finans.

Published:

I det siste har vi hatt større bevegelser i oljeprisen enn noensinne. Og når oljeprisen faller eller stiger følger gjerne Oslo Børs etter. Det er derfor en utbredt oppfatning blant mange at en investering i det norske aksjemarkedet er å regne som en investering i olje.

Det er en utbredt oppfatning at en investering i Norge sterkt påvirkes av oljeprisen.

Einar Johansen

Det er ingen tvil om at endringer i oljeprisen påvirker Oslo Børs og Hovedindeksen, samtidig er den langt fra alene om å påvirke kursutviklingen i det norske aksjemarkedet.

I min argumentasjon under vil jeg nyansere oppfatningen om vår oljeavhengighet.

Hvorfor se på dette akkurat nå?

I kjølvannet av koronakrisen og nedstengningen falt etterspørselen etter olje kraftig ettersom både biler og fly har vært parkert, og fabrikker stengt. Denne situasjonen har selvfølgelig påvirket oljemarkedet negativt. Anslagene varierer, men bortimot 20 prosent av etterspørselen forsvant nok nærmest over natten da verden stengte ned.

Effekten på oljeprisen er helt tydelig. Prisen har falt under det lave nivået vi hadde under finanskrisen, og er også lavere enn under oljekrisen i 2014-15.

Bevegelser I oljeprisen de siste 12 årene / Kilde: Bloomberg, DNB Asset Management
Bevegelser I oljeprisen de siste 12 årene / Kilde: Bloomberg, DNB Asset Management

Ettersom oljeproduksjonen fremdeles holdes oppe, blir lagrene hurtig fylt opp. I oljelager-tankene I USA er kapasiteten allerede sprengt, noe som har sendt prisen på amerikansk olje rett ned. Prisene på amerikansk olje fra vest-Texas (West Texas oil prices/WTI) var til og med negative en kort stund. Oljeselskapene måtte betale for å levere fra seg oljen de produserte. Det er et fenomen vi aldri tidligere har sett.

Amerikansk oljeprisutvikling
Utviklingen i amerikanskprodusert olje (WTI). Kilde: Bloomberg

Hvordan påvirker oljeprisen de ulike sektorene representert på Oslo Børs?

Det er ingen tvil om at olje påvirker også Norge. Samtidig består hovedindeksen av mange type selskaper, med ulik sensitivitet til oljeprisen. En investering i norske aksjer er langt fra en investering i kun èn sektor eller en selskapstype.

La oss se på noen av bransjene vi finner på Oslo Børs:

Oljesektoren - påvirkes ikke uventet mest

Olje- og gass-sektoren har en åpenbar forbindelse til og avhengighet av oljemarkedet, med oljeprisen som sterkeste driver for utviklingen. Når det er sagt står sektoren bare for rundt 20 prosent av Hovedindeksens totale verdi.

Under ser dere en analyse jeg har gjort av de foregående ni årene, der jeg har sett på tre måneders kursutvikling i de fem største oljeselskapene og sett på samvariasjonen mot oljeprisen i de samme tre månedene.

Kilde: DNB Asset Management

Som dere ser av grafen over er det ikke uventet en klar sammenheng mellom oljeprisen og kursutviklingen i oljeselskapene. I gjennomsnitt gir en 10 prosents endring i oljeprisen en 7,4 prosents endring i kursutviklingen på aksjene i disse selskapene.

Norsk eksportindustri - Kan tjene på oljeprisfall

Flere ulike sektorer produserer produkter og tjenester som ikke er relatert til olje, og som blir eksportert til utlandet. Disse er typisk ikke direkte påvirket av endringer i oljeprisen. Ettersom oljeprisen normalt samvarierer med utviklingen i den norske krona, kan vi ofte til og med se en omvendt sammenheng mellom oljepris og eksportvirksomheter.

Sammenhengen blir: Når oljeprisen faller, faller kronekursen, hvilket er positivt for norske eksportører som selger varer priset i en annen valuta.

Det er også andre viktige sammenhenger her, som at oljeprisen ofte har sammenheng med vekstpotensialet i den globale økonomien. Vekstpotensialet er også viktig for eksportører, mens oljeprisen “isolert sett” har en omvendt påvirkning på eksportørers inntjening gjennom valuta.

Jeg har sett på fem store selskap som selger det meste av sine varer i utlandet, både fiskeoppdrettere, gjødselprodusenter, metallindustri og annen industri:

Kilde: DNB Asset Management

Grafen over viser at endringer i oljeprisen påvirker norske eksportører positivt, selv om utslagene er relativt små. En ti prosents endring i oljeprisen, gir en 1,3 prosents endring i aksjene til eksportbedriftene.

Norskbaserte virksomheter - liten eller ingen påvirkning

Flere av selskapene på børsen produserer varer og tjenester som i all hovedsak selges her i Norge. Disse skulle man tro blir mindre påvirket av oljeprisen og dens effekter på kronekursen.

En indirekte påvirkning må vi imidlertid regne med, for disse selskapene er også påvirket av vekstutsiktene i økonomien for øvrig, som igjen påvirker oljeprisen. Derfor må oljeprisen sies å ha en indirekte samvariasjon også med selskap her i hjemmemarkedet:

Kilde: DNB Asset Management

Her har jeg sett på fem store selskap innen telecom, bankvirksomhet, forsikring og dagligvare. Alle har hovedsakelig markedet sitt i Norge. Selv om disse ikke påvirkes direkte av oljeprisen, så påvirkes etterspørselen deres indirekte. Når oljeprisen endres 10 prosent, endres verdiutviklingen deres med i snitt to prosent.

Oljeprisens påvirkning på den norske indeksen vs. den globale indeksen

Vi har nå sett at veldig mange norske selskaper påvirkes mer eller mindre av utviklingen i oljeprisen.

La oss så sammenligne med andre internasjonale indekser, det er jo slik at oljeprisen påvirker økonomien globalt, noe som igjen påvirker nesten alle marked. Hvor store forskjeller er det mellom det globale aksjemarkedet og det norske når det gjelder påvirkning av oljeprisen?

Hvis vi ser på den mest kjente verdensindeksen, MSCI World Index, ser bildet slik ut:

Kilde: DNB Asset Management

Så kan vi sammenligne bildet over med oljeprisens samvariasjon med Oslo Børs Hovedindeks, OSEBX:

Kilde: DNB Asset Management

Bildene over er ikke veldig forskjellige? Analysen viser at det norske aksjemarkedet så vidt har en sterkere samvariasjon med oljeprisen enn hva verdensindeksen har. En ti prosent endring i oljeprisen gir i snitt en tre prosent endring i hovedindeksen. Det tilsvarende bildet for verdensindeksen er en endring på 2,3 prosent, altså ingen særlig stor forskjell.

Med tanke på at olje og gass-sektoren utgjør 20 prosent av den norske hovedindeksen og kun 3,4 prosent av verdensindeksen, så er forskjellen overraskende liten.

Oppsummert: Oslo Børs’ relasjon til olje er sterk, men ikke så sterk

Min analyse bekrefter at det norske aksjemarkedet er påvirket av olje, men det er også andre store internasjonale markeder.

Analysen viser også at sensitiviteten hovedsaklig er konsentrert til olje- og gass-sektoren, som i Norge er stor. Resten av de norske selskapene notert på Hovedindeksen, 80 prosent av selskapene I indeksen, er ikke spesielt oljesensitive.

En ti present endring i oljeprisen har I analyseperioden mellom 2011 og 2020, altså gjennom ni år i snitt gitt følgende endringer aksjeprisene i ulike markeder og bransjer:

Bransje/indeksAvkastning
Internasjonale aksjer (MSCI World)2,3 %
Norske aksjer (OSEBX)3,0 %
5 største oljeselskap (OSEBX)7,4 %
5 største eksportselskap (OSEBX)1,3 %
5 største innenlandske selskap (OSEBX)2,0 %

4 grunner til at oljeprisen ikke er så viktig som en skulle tro

Det er flere grunner til at oljeprisen ikke er så viktig for det norske aksjemarkedet som man først skulle tro:

  1. Oljesektoren utgjør bare 20 prosent av Hovedindeksen, 80 prosent av selskapene er med andre ord lite påvirket, eller de tjener på oljeprisfall.
  2. Den norske kronen fungerer som en stabilisator og demper fallet for andre sektorer når olje- og gass sliter.
  3. Mange av de store selskapene på børsen er lite påvirket av norsk innenlands økonomi ettersom de selger det meste til utlandet, disse er ofte i andre bransjer enn olje.
  4. Den offentlige sektoren i Norge er stor og sterk økonomisk, noe som gjør Norge mindre avhengig av oljeprisens krumspring.

En investering i det norske aksjemarkedet er en investering i selskaper av høy kvalitet. Norske selskaper er som regel veldrevne og opererer under gode rammebetingelser i en solid økonomi. Olje- og gass-sektoren er større enn i andre land, men likevel er majoriteten av de norske selskapene notert på børsen ikke spesielt avhengig av endringer i oljemarkedet.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: