Skip to main content
Finansblogg

Ola Melgård

CEO, DNB Asset Management

Published:

DNB AM har satt ambisiøse mål for hvordan vi skal øke finansiering til produkter med bærekraftstema, og hvordan vi skal påvirke selskapene i DNB AMs porteføljer til å sette tydelige mål og planer.

Vi øker satsingen på fond med bærekraftstema

Den nye transisjonsstrategien bygger på målene fra bærekraftstrategien i 2021, hvor vi blant annet skal øke forvaltningskapitalen i fond med bærekraftstema til 200 milliarder innen utgangen av 2025. Fond med bærekraftstema er fond som har bærekraftinnstilt strategi som vektlegger enten skjerpede utslippskrav gjennom lavkarbonkriterier, fond som fokuserer på FNs bærekraftsmål, eller andre tematiske fond. Her har vi allerede gjort endringer i vår fondsportefølje og satt strengere krav til investeringer med høye utslipp blant annet for norske obligasjonsfond. Målet om at 50 prosent av nettoflyt i 2025 skal være til fond med bærekraftstema videreføres også.

Kundene bestemmer

Kundenes preferanser er en viktig komponent for å nå disse målene. Målene vi har satt for DNB AM betyr at vi må utvikle nye produkter og fortsette integrering av bærekraft i de produktene vi tilbyr i dag. Like viktig er det at kundene er med på denne ambisjonen. Gjennom MIFID 2 forhører vi oss allerede om kundenes bærekraftspreferanser, men vi må også sørge for at fond med bærekraftstema er de mest konkurransedyktige og attraktive fondene for våre kunder. Hele DNB AM er klare for å gjøre dette løftet, men kundene må med

Etterspør vitenskapsbaserte mål for utslippskutt gjennom aktivt eierskap

Sist men ikke minst, lanserer vi i tråd med DNB sin netto nullutslippsambisjon og transisjonsstrategi, et nytt mål om at 58 prosent av selskaper i DNB AMs portefølje skal ha satt et vitenskapsbasert utslippsreduksjonsmål innen 2030. Ved utgangen av 2022 var det 24 prosent av selskapene i porteføljen som hadde et slikt mål. Dersom verden skal nå netto null i 2050, bør alle selskaper ha satt en slik målsetning senest i 2040, i følge Science Based Target Initiative. For at DNB AM skal være i tråd med denne utviklingen har vi satt et mål om at i 2030 må 58 prosent av selskapene i DNB AMs portefølje ha et vitenskapsbasert utslippsreduksjonsmål. Målet om 58 prosent i 2030, antar en lineær utvikling i antall selskaper med slike mål basert på 2022 tallet. DNB AM ønsker ikke å utelukke selskap med høye utslipp fra vårt investeringsunivers. Vi mener at de med størst utslipp er de samme selskapene som gjennom gode utslippsstrategier, vil kunne ha størst påvirkning til grønn omstilling. Aktivt eierskap vil her være vårt viktigste verktøy.

DNB AM har over flere år gått i dialog med selskaper for å diskutere klimarapportering og målsetninger, men i tråd med vårt nye mål skal dialogene bli enda mer spisset. Vi stemmer også ved generalforsamlinger til alle norske selskaper vi holder i vår portefølje, alle selskaper vi holder i aktivt forvaltede fond og alle generalforsamlinger der det fremmes et aksjonærforsalg - det er ofte her vi ser at miljøforslag fremmes. Fremover vil det også være viktig å vurdere om forslag underbygger våre ambisjoner og vi skal oppfordre til åpenhet gjennom at vi også blir mer transparente og stryker klimarapporteringen.

Vi er allerede i gang med å kartlegge og påvirke de 30 selskapene i porteføljen som bidrar mest til våre utslipp, og sørge for at de setter realistiske og vitenskapsbaserte mål, samt gjør kutt i sine utslipp i tråd med disse målsetningene. For å se hvordan DNB AM stemmer kan du gå inn på vår informasjonsside om votering.

Hele transisjonsstrategien for DNB kan leses her.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.