Skip to main content
Finansblogg

Knut Bakkemyr

Kjell Morten Hjørnevik

Kjell Morten Hjørnevik

Published:

  • Attraktiv prising relativt til det brede markedet
  • Høyt økonomisk aktivitetsnivå og god inntjeningsvekst
  • God kapitaldistribusjon i form av utbytter og tilbakekjøp
  • Konsolidering i bransjen

Hvor store de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina vil bli vil avhenge av lengden på, og omfanget av, krigen, krigens effekt på råvarepriser og verdikjeder, samt responsen fra finans- og pengepolitikken. På kort sikt påvirker dagens utvikling i disse faktorene veksten i verdensøkonomien negativt, og særlig i Europa som importerer mye olje og gass, i tillegg til andre råvarer fra både Russland og Ukraina.

Hva betyr så dette for utsiktene for finanssektoren? Er de fire nevnte forholdene fortsatt støttende for sektoren?

Prising – prisingen av sektoren relativt til det brede markedet er fortsatt lav

Selv etter en solid oppgang for sektoren i 2021, og en bedre utvikling enn det brede markedet så langt i år, så prises sektoren lavt relativt til det brede markedet i et historisk perspektiv. Grafen under gir et historisk innblikk.

Vi har tidligere hevdet at deler av aksjemarkedet er sårbart for høyere renter, men at dette historisk sett har vært bra for finanssektoren. Vi har igjen sett de samme tendensene, og som følge av økte renter de siste månedene så har prisingen av særlig de høyt prisete, altså høy-multippel-aksjene, kommet ned. Til tross for dette så prises finanssektoren under sitt historiske snitt mot markedet slik vist i grafen ovenfor. Bildet er også likt om vi ser det mer inntjeningsnøytrale forholdstallet P/B. Vi mener derfor at sektoren fortsatt fremstår som attraktivt priset.

Høyt aktivitetsnivå

Utsiktene for et høyt aktivitetsnivå i verdensøkonomien var ved inngangen til året gode. Dette blir drevet av gjenåpning av økonomiene etter pandemien og store offentlige investeringsplaner i både USA og Europa. I tillegg ser vi et tiltagende ønske om å flytte produksjon tilbake, «onshoring», og behov for større lagerhold nærmere sluttbrukeren etter man har opplevd sårbarhet i verdikjedene under pandemien.

Vi mener dette er forhold som er blitt ytterligere forsterket som et resultat av krigen og vil medføre store investeringer på sikt. Det er også nå klart, spesielt i Europa, at de fleste land vil øke sine investeringer i forsvaret, noe som har positive ringvirkninger for økonomien. I Europa må man også tenke på investeringer for å gjøre seg mindre avhengige av gass fra Russland. Dette er alle forhold som vi mener er støttende for investeringsnivået og utlånsvekst på sikt.

Det er likevel slik at en av krigens umiddelbare effekter er redusert vekst. Det vil i første omgang redusere den økonomiske veksten i Europa som importerer mye olje og gass samt andre råvarer fra Russland og Ukraina. Høye råvarepriser globalt vil holde inflasjonen høy, og bidra til et kostnadspress i næringslivet og redusert kjøpekraft hos konsumentene. Høy og mer varig inflasjon skaper utfordringer for sentralbanker, og til tross for at vekstanslagene revideres ned ser vi for oss økte styringsrenter i viktige markeder fremover.

Det er likevel slik at en av krigens umiddelbare effekter er redusert vekst.

Knut Bakkemyr og Kjell Morten Hjørnevik

Kapitaldistribusjon – utbytter og tilbakekjøp

En stor andel av finanssektoren er en moden bransje hvor det er naturlig at deler av inntjeningen typisk blir utdelt til aksjonærene. Finanssektoren er av de bransjene som gir best direkte avkastning, noe som vi mener er attraktivt i et regime hvor veksten kommer ned. Sektoren har også et bakteppe hvor den har bygget kapital og soliditet. Vi mener finanssektoren av den grunn er godt rustet for å tåle uvær - noe som stresstester av bankene i både USA og i Europe gjennom fjoråret har støttet oppunder.

Finanssektoren både globalt og i Europa har liten direkteeksponering mot Russland og Ukraina. Leder for reguleringsmyndigheter i ECB, Andrea Enrina, bekreftet i en presentasjon i forbindelse med Morgan Stanleys konferanse i midten av mars at de direkte tapene knyttet Russland og Ukraina var håndterbare, og at det kun var en håndfull selskaper som var direkte påvirket. Det vil, fra regulators side, ikke bli innført begrensinger på utbytter eller tilbakekjøp av egne aksjer så lenge de oppfyller krav til kapital og likviditet.

Vi mener det derfor er grunn til å tro at selskapene i stor grad vil opprettholde sine planer for utbytte og tilbakekjøp slik bildet for verdensøkonomien er nå.

Konsolidering

Vi ser fortsatt gode muligheter når det gjelder konsolidering innen sektoren. Det er likevel naturlig å tro at så lenge den geopolitiske usikkerheten er høy, så vil mange slike planer bli skjøvet på. Det er likevel verdt å nevne at Warrens Buffetts Berkshire Hathaway i mars kjøpte det amerikanske forsikringsselskapet Alleghany for 11,6 milliarder dollar. Berkshire betaler en budpremie på Alleghany på ca. 30 prosent. Vi tror fortsatt at konsolidering vil være et viktig tema for sektoren fremover.

Oppsummering

Utviklingen i globale aksjer generelt og finanssektoren spesielt er avhengig av aktivitetsnivået i verdensøkonomien. Som tidligere nevnt vil lengden på, og omfanget av, krigen være avgjørende for hvordan den globale veksten vil påvirkes. De fleste sentralbanker og økonomer har nedgradert forventninger til vekst, og det er Europa som blir hardest rammet. Enn så lenge estimeres det at den globale veksten fortsatt vil være over trend i 2022 og at veksten i europeisk økonomi vil være positiv.

Globale aksjer er fortsatt krevende priset og deler av markedet er sårbart for stigende renter. Finanssektoren får økt inntjening av stigende renter, men lavere økonomisk aktivitet trekker i motsatt retning.

Robuste balanser, god direkteavkastning, fornuftig verdsettelse og konsolidering, vil fortsatt være støttende for finanssektoren.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.