Skip to main content
Finansblogg

Torje Gundersen

Torje Gundersen er leder for vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både "Advanced Portfolio Manager" and "Interest rate analyst" from NFF.

Published:

Svakere vekstutsikter i andre halvår

Nedturen i USAs økonomi som mange har spådd som følge av rentehevingene fra Federal Reserve har foreløpig ikke materialisert seg. Nøkkeltallene i sommer har overrasket positivt, arbeidsmarkedet er fortsatt stramt og konsumet har holdt seg oppe. Det er flere årsaker til dette, blant annet mye oppsparte midler fra koronatiden. Rentehevingene tar tid før de får effekt ettersom kun halvparten av amerikanske husholdninger har boliglån, og mange refinansierte til lavere fastrente før inflasjonen skjøt i været. Lysten til å selge bolig for å kjøpe ny er derfor lav.

Etter hvert vil disse effektene avta. I det siste har kredittkortgjelden igjen begynt å stige. Det er en indikator på at de oppsparte midlene er uttømt for en del. Omsetningen i boligmarkedet vil ta seg opp når folk blir nødt til å flytte av ulike årsaker. Det er derfor grunn til å tro at veksten i USA vil moderere seg i tiden fremover.

Nøkkeltallene Europa har ikke vært like positive i sommer. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men husholdningene er forsiktige. Forbruket er svakt og spareraten er høy. Aktiviteten og ordreinngangen til industrien er svak. Lyspunktet til nå har vært høy etterspørsel innen reiseliv og andre tjenester, men også der ser momentet ut til å avta.

Kinesisk vekst har også skuffet. Myndighetene har iverksatt tiltak for å stimulere veksten, men det forventes ikke å gi et kraftig løft. I sum er derfor vekstutsiktene de neste kvartalene fortsatt på den svake siden.

Den positive nyheten er at inflasjonen gradvis kommer mer under kontroll og at de fleste sentralbanker nærmer seg toppen i denne syklusen. Hvor raskt rentene skal ned igjen, og hva som er et nøytralt rentenivå fremover er fortsatt høyst usikkert. Kjerneinflasjonen (prisvekst utenom energi og matvarer) er fortsatt ukomfortabel høy. Særlig i Norge, hvor høy prisvekst gjennom sommeren løftet rentene og ga kronen ett dytt oppover.

Økonomiske konsensusprognoser for USA og Eurosonen (kilde: Bloomberg)
Kjerneinflasjon USA, Eurosonen og Norge (kilde: Bloomberg).

Resultatsesongen

Hittil har litt over en tredjedel av de 1500 selskapene som inngår i MSCI World indeksen rapportert salg og resultater for 2. kvartal 2023. Hovedintrykket er likt som fra forrige kvartal. Omsetningen er litt lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, men resultatene er svakere ettersom marginene har falt.

Mye av nedgangen skyldes lavere energi og andre råvarepriser, men også teknologi- og helseaksjer bidro negativt dette kvartalet. Blant de bransjene som leverte best tall var finans, media- og telekomselskaper.

Amerikanske aksjer S&P 500 ( Kilde Bloomberg)
Amerikanske aksjer S&P 500 ( Kilde Bloomberg)

Markedssyn august 2023

Markedssyn august 2023

Vi gjør ingen endringer i markedssynet. Vi beholder en moderat undervekt i aksjer. Argumentene for dette er som følger:

  • Globale aksjer har steget tosifret i første halvår, parallelt med at selskapsresultatene har falt. Verdsettelsesmultiplene har økt / risikopremien har falt, og forventningene til fremtidig resultatvekst har økt. Dagens nivåer på multipler tyder på at buen er spent litt høyt, og det er en risiko for at kursene korrigerer ned.
Multipler ( Kilde Bloomberg)
  • Vekstutsiktene de neste kvartalene er på den svake siden. Det er mulig vi unngår en hard landing til tross for den raske og kraftige innstrammingen i pengepolitikken, men risikoen er på nedsiden.
  • Inflasjonen har moderert seg og rentetoppen er i sikte. Men det kan ta tid før samlet prisvekst faller ned mot sentralbankenes målsetning, og rentene kan dermed bli liggende høyere lengre.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.