Skip to main content

Credit: NTB

Finansblogg

Kjartan Farestveit

Kjartan er porteføljeforvalter på vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Kjartan begynte i DNB Asset Management i 1997, da som porteføljeforvalter for norske renter. Tidligere i sin karriere har Kjartan jobbet for Akershus Fylkeskommunes pensjonsfond hvor han hadde ansvaret for deres renteportefølje. Han har også jobbet som inspektør ved Finanstilsynet (FSA).

Kjartan har en MBA fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Published:

2019 ble et svært godt år i aksjemarkedet. Starten i år var også god og vi var nylig på All Time High. Forventningene om fortsatt vekst var i utgangspunktet relativt gode for 2020.

I løpet av helgen kom det imidlertid nyheter om spredning av COVID-19 i Europa.

Vekstbildet er svekket – i alle fall for en periode

Hva som blir de endelige effektene av virusutbruddet er vanskelig å konkretisere, men det er liten tvil om at vekstbildet, i alle fall i det korte bildet, er svekket.

Forebyggende tiltak og virusfrykt vil ramme selskapenes inntjening. Vi mener derfor det er fornuftig å være litt mer varsomme med aksjeplasseringene.

Vi mener det er fornuftig å være mer varsomme med aksjer framover

Kjartan Farestveit

Midlene vi frigjør i fra aksjer plasserer vi nå i lange internasjonale obligasjoner. Renteøkninger fra sentralbanker er mindre sannsynlig nå. De økonomiske konsekvensene av viruset vil også være dempende på prisstigningen. Plassering i lange obligasjoner har gunstige egenskaper, disse stiger gjerne i verdi når aksjer faller.

COVID-19 senker aktiviteten i næringslivet

Da vi skrev forrige markedssyn hadde vi fortsatt troen på aksjer og var overvektet. Samtidig var det allerede da noe usikkerhet, og vi understreket at vi måtte følge utviklingen nøye.

Det har vi gjort. Og vi begynte nedsalget av aksjer allerede forrige uke, før de siste nyhetene om spredning av førte til børsras.

Helsemyndighetene i flere europeiske land har gått ut med advarsler og sagt at utbredelsen kan bli mer alvorlig enn tidligere antatt. Selv om det vil bli få mennesker som rammes vil økonomisk aktivitet bli berørt i langt større grad fordi folk nå endrer adferd. Næringslivet senker aktivitetsnivået.

Ung kvinne med munnbind foran sukkenes bro i Venezia
SVEKKER TURISME: Koronaviruset berører aktiviteten i turisme og transportsektoren i Europa. Nylig annonserte Venezia at årets karneval utgår. ( Foto: NTB)

Vi ser det aller tydeligst innen reiseliv og transport. I tillegg blir internasjonale handelskjeder påvirket.

Hva som blir de endelige effektene er vanskelig å fastslå nå, men i alle fall i det korte bildet vil virusets ringvirkninger slå negativt ut for økonomisk vekst og inntjening i selskapene

Vi har gått til undervekt i aksjer – for en periode

Aksjer var på All Time High i midten av februar. Særlig enkelte sektorer var blitt dyre, men lave renter, bedring i tillitsindikatorer, redusert politisk risiko og god rapportering fra selskapene bidro til videre oppgang. Likevel så vi allerede da at mye optimisme var tatt høyde for. Dette, sammenholdt med at koronaviruset bredde om seg, gjorde at vi besluttet å gå til undervekt.

Vi har solgt aksjer i fra hele porteføljen de siste 14 dagene. Vi har solgt oss mest ned i norske aksjer og i fremvoksende markeder. Når det gjelder sektorer, har vi redusert overvekten i finans og syklisk konsum. På sektorbasis har den største endringen i aksjeporteføljen vært å gå til nøytralvekt i materialsektoren. Årsaken til at vi redusert mest i norske aksjer, fremvoksende markeder samt materialsektoren er at disse selskapene er mest følsomme for svakere vekst fremover.

Selv om vi går til undervekt i aksjer nå vil vi ikke svartmale situasjonen. Dersom antall smittede stabiliseres eller går nedover, tror vi den økonomiske veksten raskt vil komme tilbake. Vi følger markedene tett og vil gjøre skifter når vi ser nye avkastningsmuligheter mot risiko.

markedsyn mars matrise
UNDERVEKT AKSJER: Matrisen viser hvor det taktiske allokeringsteamet har satt sine undervekter og overvekter framover. De er nå i overvekt lange obligasjoner og undervekt aksjer.

Vi har kjøpt oss opp i lange globale obligasjoner

I renteporteføljen har vi solgt oss ned i DNB Nordic Investment Grade og kjøpt DNB Global High Grade. Dette betyr at vi har redusert den nordiske eksponeringen og heller gått over til global eksponering i rentemarkedet. Rentefølsomheten har også økt betydelig.

Skiftene her har vi gjort som tiltak for å ha flere venner i nøden ved et mer urolig aksjemarked. Renter faller gjerne når aksjemarkedet er svakt. Når renter faller stiger verdiene på obligasjoner.

Vi ser allerede at dette scenarioet har blitt en realitet de siste dagene. Store rentefall har ført til gevinst på DNB Global High Grade. Renteøkninger i fra sentralbankene er nå enda fjernere og redusert økonomisk aktivitet demper et fra før beskjedent inflasjonsbilde, noe vi mener gjør lange obligasjoner mer interessante på egenhånd.

I grafen under har vi vist hvordan renten faller (høyre akse) når usikkerheten stiger ved den såkalte fryktindeksen, VIX (venstre akse):

vix februar
HØY USIKKERHET: VIX-indikatoren måler 30 dagers forventede volatiliteten for aksjemarkedet. Denne har doblet seg hittil i år som følge av koronaviruset.


Vi tror vi må leve med stor usikkerhet og urolige markeder en stund til, men vi tar ikke sats på at dette er starten på en resesjon og mer langvarig nedgang. Til det var økonomiene for robuste i forkant av uroen de siste dagene.

Vi har som alltid et opportunistisk forhold både til renter og aksjer.


Merk: Markedssynet gjenspeiler DNB Asset Managements generelle syn på markedene. Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning vil alltid avhenge flere fohold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i et fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.