Skip to main content

Credit: NTB Scanpix

Blogg
Jon Sigurdsen

Jon Sigurdsen

Jon Sigurdsen leder forvaltningen innenfor fornybar energi hos oss. Han er hovedforvalter for fondene DNB Miljøinvest og DNB Renewable Energy. Han begynte her i 2005 og jobbet de to første årene på teknologi-teamet, før han spesialiserte seg innen miljø og fornybar energi.

Før han begynte i DNB Asset Management jobbet han blant annet i Nordea Securities og i Carnegie Securities, som analytiker innen TMT (Teknologi, Media og Telekom).

Jon har en Bachelor i Business fra Liverpool John Moore's Unicersity i England.

Published:

Verden generer 0,74 kg avfall per person per dag. Rundt 70 prosent av dette behandles ikke på noen som helst måte, mens mye av det som behandles burde blitt behandlet bedre. Med et årlig CO2-utslipp på 1.6 milliarder tonn, eller ca. 5 prosent av verdens utslipp, er avfall et stort miljøproblem som i tillegg også opptar verdifull plass. [1]

For å sikre en sunn bærekraftig utvikling, redusere klimagassutslippene, og gi positiv økonomisk vekst, er det mye som tyder på at det er i ferd med å skje store skift. Avfallsproblemene er en stor mulighet for DNB Miljøinvest ettersom det dukker opp mange investeringsmuligheter i den voksende sirkulærøkonomien.

Driverne er mange av de samme som vi har sett for fornybar strømproduksjon de siste årene – politiske beslutninger som fører til regulering, et ønske fra konsumenten om å være miljøvennlig, bedrifter som ønsker å vise for samfunnet at de tar samfunnsansvar og sist, men ikke minst, økonomi. Økonomien i sirkulærtankegangen er veldig sentral ettersom endring har en tendens til å skje raskere når det også er økonomisk lønnsomt. Vi har sett denne filmen før – når fornybar energi ble økonomisk lønnsomt bidro det til en formidabel vekst. Avfall er råstoff for ny produksjon som muliggjør at mange produkter kan fremstilles mer miljøvennlig

I mars ble EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi lagt frem. I mai kom EU med en plan på 750 milliarder euro for gjenoppbygging av økonomien, og her kom det helt klart frem at den sirkulære økonomien er et helt sentralt element for EU. EU anslår at sirkulær økonomi kan øke BNP med 0,5 prosent og gi 700 000 nye arbeidsplasser.

Vi ser mange likhetstrekk mellom sirkulærøkonomien sammenlignet med fremveksten av fornybar energi:

  1. EU er i førersetet, mens andre regioner kommer fort etter.
  2. Sirkulær økonomi støtter den lokale økonomien, fordi verdiskapning og arbeidsplasser skjer lokalt.
  3. Lokal energisikkerhet.

Dessverre for mange industrier er verden i ferd med å bli mer lukket etter en lang periode med globalisering, men akkurat når det gjelder sirkulærøkonomien kan bremsingen av globalisering gi en mulighet grunnet de politiske interesser som ligger til grunn. Eksempelvis vil mer lokalt næringsliv bedre handelsbalansen, noe som kommer til å bli ytterligere relevant ettersom så mange land sliter med kraftig negativ utvikling i sine økonomier. I tillegg vil mange av de nye arbeidsplassene kreve relativt lav kompetanse, som også har politisk verdi. Dermed vil de politiske kreftene fremskynde sirkulærøkonomien, etter vårt syn, som igjen vil være en katalysator for aksjene våre og bør bidra positivt for porteføljen til DNB Miljøinvest.

Vi vet også at EU kommer med nytt regelverk for å gjøre finansnæringen grønnere, med etableringen av et klassifiseringssystem for hva som er bærekraftig, ofte bare kalt taksonomien. I taksonomien kommer sirkulærøkonomien frem som en av hovedpilarene og vi mener dette vil kunne kanalisere ytterligere kapital i denne type investeringer og være nok en katalysator i positiv retning for porteføljeselskapene.

EUs fokus på bærekraftig økonomi kan gi ESG-premie, en premie som vi foreløpig ikke ser ennå, og som kan danne grunnlag for positiv reprising for porteføljen til DNB Miljøinvest. En annen viktig driver for reprising kan være at avfallsbransjen ikke har blitt sett på som så interessant hittil, fordi det kan fremstå som at selskapene ganske enkelt henter og plasserer avfall. Fremover blir det mer avansert ettersom fokus flyttes fra avfallsreduksjon, til hvordan avfallet skal utnyttes, enten det er via ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse eller deponering. Inngangsbarrierene øker også, og det er positivt for både avkastning og prisingsmultipler. I tillegg kommer det nye inntektskilder både i form av selve produktene, samt betaling for klimagassreduksjon (for eksempel via klimakvoter).

DNB Miljøinvest har investert i disse temaene i lang tid og har for tiden eksponering mot sirkulærøkonomien via disse posisjonene:

AMG Advanced Metallurgical Group – Selskapet leverer en rekke kritiske materialer hvor en meget stor andel kommer fra resirkulerte kilder. Særlig er selskapets resirkulering av vanadium fra katalysatorer brukt i raffineriindustrien sentral og unik.

Ceco Environmental – Miljøløsninger til industrien som blant annet bidrar til å samle inn avfall.

Constellium – Selskapet leverer miljøvennlige lettvektsmaterialer til transport og flaskeindustrien, selskapet har en stor fordel av at man er spesielt sterk på bruk av resirkulert aluminium.

Darling Ingredients – Dette selskapet er nesten sirkulærøkonomiens mor, hele forretningsmodellen er basert på å samle inn avfall fra matindustrien og videreforedle dette til drivstoff, mat og fôr.

Derichebourg – En av Europas største innsamlere og behandlere av avfall med spesielt fokus på metaller.

Hoffmann Green Cement – Produsent av miljøvennlig sement hvor innsatsfaktorene er bi-produkter fra andre bransjer.

Huntsman – Resirkulerer plastflasker for produksjon av polyuretan som igjen er nøkkelmaterialet for det grønne skiftet.

Quantafuel – Produserer syntetisk drivstoff og kjemiske produkter basert på plastikkavfall.

Renewable Energy Group – Produserer biodrivstoff basert på avfallsprodukter.

Xebec Absorption – Leverer utstyr som gjør at avfall kan oppgraderes til fornybar gass.

I fremtiden ser vi også for oss at en rekke nye resirkuleringsmarkeder vil komme og gi mange av våre posisjoner ytterligere muligheter. Eksempelvis vil fremveksten av elektriske biler gi et enormt behov for gjenbruk av batterier og andre innsatsfaktorer slik som eksempelvis sjeldne jordarter hvor Lynas (en av fondets posisjoner) er en industrileder.

[1] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

Merk: Dette blogginnlegget er ikke ment som noen anbefaling om å investere. Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: