Skip to main content

Ansvarlige investeringer

Vi har jobbet med ansvarlige investeringer siden 1988, og følger beste praksis.

Bærekraft i DNB Asset Management

Ansvarlige og bærekraftige investeringer

I alle investeringer tar vi sikte på å gi god langsiktig avkastning, med et akseptabelt risikonivå. Samtidig skal vi alltid ta hensyn til vesentlige risiko og muligheter knyttet opp mot miljø (E), sosiale forhold (E) og eierstyring (G) (Environment, Social, Governance (ESG)).

DNB-konsernet har satt en konserninstruks for ansvarlige investeringer, og denne skal alltid følges. Konserninstruksen bygger på internasjonale normer og standarder for å sikre at verken våre kunder eller vi bidrar til brudd på menneskerettigheter, bidrar til korrupsjon, forårsaker miljøskader eller bidrar til andre handlinger som kan oppfattes som uetiske og ikke bærekraftig. Konserninstruksen definerer også hvilke produkter og tjenester vi ikke har toleranse for. Den skal også sikre at vurderinger av ESG risiko og muligheter integreres i forvaltningen.

I tillegg skal vi utøve våre eierrettigheter i samsvar med internasjonale normer og standarder. Vi har sluttet oss til FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter, G20 / Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings (OECDs) prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

Bærekraft i DNB Asset Management

Hvorfor er vi opptatt av å være ansvarlige?

For å få et bedre beslutningsgrunnlag

ESG-data er integrert i porteføljestyringssystemet som brukes av alle våre forvaltere. Porteføljeforvalterne bruker dataene som grunnlag når de foretar risikovurderinger av selskap eller bransjer, de bruker det i sin finansielle modellering, investeringsbeslutning og porteføljekonstruksjon.

For å redusere risiko

Vi går nøye gjennom og analyserer selskaper ved hjelp av tilgjengelige eksterne ESG-data og rapporter. I tillegg gjør vi våre egne analyser. Vi avdekker vesentlige ESG-risikoer og muligheter for våre porteføljeforvaltere og varsler om eksisterende eller potensielle kontroverser. Basert på våre funn gir vi innspill eller anbefaler salg av, eller investeringer i, spesielle verdipapirer. Porteføljeforvalterne vil automatisk motta varsler om endringer i ESG-score og kontroverser så fort et selskap tas inn i porteføljen deres.

For å forbedre den risikojusterte avkastningen

Vårt mål og vår plikt som ansvarlige for ESG i DNB Asset Management er å sikre gode investeringsmuligheter i ansvarlige selskaper, samtidig som vi skal påvirke selskaper som har forbedringspotensial gjennom vår aksjonærstemme. Vår jobb er å hindre at våre kunders penger bidrar til uansvarlighet, samtidig som vi sikrer best mulig avkastning.

For å utnytte vekstmarkeder og finne innovative selskaper

Vurderingskriteriene vi benytter fokuserer vel så mye på å identifisere investeringsmuligheter som på å redusere såkalte ESG-risikoer. Hvis vi oppdager nye selskap som driver godt og ansvarlig, men hvor selskapet ikke selv er klar over at det kan være et fortrinn for å tiltrekke seg investorer, kan vi gå i dialog og oppfordre dem til å legge enda større vekt på denne siden av virksomheten sin.

For å sikre at alle investeringer er etiske

Noen av eksklusjonskriteriene vi har satt, er kun etisk motivert. Dette fordi vi ønsker å tilby våre kunder fond med varierende grad av etiske preferanser. Dette kan være selskaper som ellers ikke ville blitt ekskludert basert på internasjonale anbefalinger for ansvarlighet.

Hvordan utøver vi vår ansvarlighet?

Standardsetting

Vi har utviklet forventningsdokumenter for å bidra til ansvarlig og bærekraftig forvaltning og for å kommunisere våre forventninger til selskaper. Disse brukes i reaktive og proaktive dialoger med selskaper for å hjelpe dem å velge beste praksis.

Aktivt eierskapsutøvelse

Vi utøver aktivt eierskap, ved dialoger og stemmegivning, for å påvirke selskaper i en positiv retning. Tidligere har dialoger med selskaper vært mer reaktive, men nå er det stadig mer fokus på proaktive dialoger for å unngå mulige fremtidige problemer eller kontroverser, eller for å utnytte muligheter innen ESG. I Norge har vi stort sett dialoger med selskaper alene, da vi ofte er store eiere i selskapene. Med internasjonale selskaper jobber vi gjerne gjennom investorsamarbeid fordi det da er større kapital bak dialogen og sammen har vi større påvirkningskraft. Vi utøver eiermakt ved å stemme på alle norske generalforsamlinger, samt utvalgte internasjonale generalforsamlinger. Vi ser stadig oftere at aksjonærer spiller inn gode forslag knyttet til ESG-temaer, spesielt når det gjelder klimaendringer og likestilling og mangfold.

Eksklusjoner

Også i våre risikostyringsprosesser gjennomføres standard undersøkelser og eksklusjoner. Vi undersøker selskaper før de eventuelt får inngå i våre forvalteres investeringsunivers og porteføljer. Vi tar også en gjennomgang hvert kvartal for benchmark-balansering og på ukentlig og daglig basis for endringer i ESG-ratinger, eller for å varsle om potensielle eller mulige brudd på internasjonale normer og standarder. Bedrifter som viser seg å drive i strid med vår konserninstruks, vil bli ekskludert fra vårt investeringsunivers dersom vi ikke ser en endring i selskapers praksis, eller hvis selskaper ikke har en bærekraftig forretningsmodell.

ESG-integrering

Vi har en tett dialog med våre porteføljeforvaltere om ESG-risikoer og muligheter, og foretar screening og analyse av selskaper. ESG-data er fullt integrert i vårt porteføljestyringssystem og er gjort tilgjengelig for alle som jobber med investeringer hos oss. Porteføljeforvalterne får varsler både når det skjer endringer i selskapers i ESG-score og når bekreftede eller potensielle kontroverser oppstår i selskaper vi overvåker.

Initiativer som vi har sluttet oss til

Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Disse definerer staters og virksomheters plikt til å beskytte mot, og redusere bedrifters risiko for brudd på menneskerettighetene.

Vi følger FNs initiativ for miljøprogramfinansiering (UNEP FI). Dette er et partnerskap mellom UNEP og 200 banker, forsikringsselskaper og investeringsselskaper over hele verden.

Vi følger OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Disse er basert på prinsipper og en satt standard for menneskerettigheter, åpenhet, antikorrupsjon, skatt, arbeidsmiljø, miljøet og forbrukerinteresser.

Vi følger prinsippene for ansvarlige investeringer gitt av FN (Principles Responsible Investment). PRI arbeider for å få investorer til å innlemme prinsipper for ansvarlige og bærekraftige investeringer i sine investeringsbeslutninger og i aktiv eierpraksis.

Vi har signert og sluttet oss til PRI Advance-initiativet som ble lansert i desember 2022. PRI Advance er en gruppe på 220 investorer, som representerer mer enn 30 billioner USD i AUM av godkjente investorer. Initiativet er et menneske- og arbeidstakerrettighetsorientert investorinitiativ og det forventes at initiativets agendasettende karakter vil være formende for DNB AMs arbeid fremover.

FNs Global Compact-nettverk er et internasjonalt nettverk av selskaper som følger ti prinsipper for å ivareta menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

CDP er en internasjonal, ideell organisasjon som tilbyr et globalt system for selskaper og byer for å måle, avsløre, administrere og dele viktig miljøinformasjon.

Climate Action 100+ er et investorledet initiativ for å sikre at verdens største bedriftsutslipp av klimagasser tar nødvendige tiltak mot klimaendringer.

FAIRR Initiative er et ESG-investornettverk som DNB AM har deltatt aktivt i det siste året om problemstillinger og muligheter knyttet til intensiv husdyrproduksjon. Vi har deltatt i seks ulike dialoger, knyttet til arbeidsforhold, bærekraftig akvakultur, kjøttinnkjøp, animal pharma, bærekraftige proteiner samt avfall og forurensning.