Skip to main content

Personvern

I DNB Asset Management AS tar vi ditt personvern på alvor. Vi er derfor opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personvernforordningen («GDPR») og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan DNB Asset Management AS behandler dine personopplysninger, herunder hvilke personopplysninger vi kan samle inn og på hvilket grunnlag. Personvernerklæringen inneholder videre informasjon om hvilke rettigheter du har dersom dine personopplysninger er registrert hos oss.

Når du benytter DNB Asset Management AS sine tjenester vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med det som står her og i henhold til DNBs konsernfelles personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig

DNB Asset Management AS er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i selskapet.

Vår behandling av personopplysninger

Det overordnede formålet med innsamling, registering og behandling av personopplysninger i DNB Asset Management AS, er å følge opp deg som kunde på best mulig måte.

Vi behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon og fakturering.
 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av tjenesteavtaler med deg, som f.eks. aktiv forvaltning.
 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, herunder krav vi er underlagt i lov- og forskriftsbestemmelser, som f.eks. skatterapportering.
 • Behandling av personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere straffbare handlinger, herunder hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Behandling av personopplysninger til analyse, statistikk og markedsføring, herunder ved utsendelse av nyhetsbrev til kundene våre. Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev, kan du selvsagt trekke ditt samtykke ved å følge avmeldingslenken i bunnen av hvert nyhetsbrev.
 • Behandling av personopplysninger som ledd i vår rekruttering av medarbeidere.

Vi behandler bare personopplysninger dersom det foreligger et behandlingsgrunnlag. Følgende behandlingsgrunnlag er de primære i DNB Asset Management AS:

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Eksempler på lover vi er underlagt er verdipapirfondloven, hvitvaskingsloven og regnskapsloven.
 • Behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse, og hensynet til ditt personvern overstiger ikke denne interessen.
 • Behandlingen er basert på ditt samtykke.

DNB Asset Management AS benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

Type personopplysninger

For at DNB Asset Management AS skal kunne tilby deg verdipapirfond eller forvaltningstjenester, må vi registrere dine personopplysninger. Hvilke personopplysninger som samles inn vil i hovedsak avhenge av hvilket produkt eller hvilken tjeneste du benytter deg av.

Personopplysninger vi samler inn kan grupperes i følgende hovedkategorier:

 • Identifikasjonsopplysninger: navn og personnummer. Vi er lovpålagt å innhente dokumentasjon av slike opplysninger, i form av kopi av gyldig legitimasjon.
 • Kontaktopplysninger: telefonnummer og adresser, inkludert e-postadresse.
 • Finansielle opplysninger: kunde- og produktavtaler, kontonummer, transaksjonsdata, investeringsformål, finansiell situasjon osv.
 • Andre lovpålagte opplysninger: sanksjoner, skattemessig hjemsted eller utenlandsk skatteregistreringsnummer, samt opplysninger som kreves for å få grunnleggende kunnskap om kunder og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking.

Hvor innhenter vi personopplysningene dine fra?

DNB Asset Management AS vil i hovedsak innhente dine personopplysninger direkte fra deg som kunde eller fra DNB Bank ASA som er vår største distributør, f.eks. gjennom nettbanken, appen Spare eller ved investeringsrådgivning. Vi vil også kunne innhente personopplysninger fra våre eksterne distributører.

Andre informasjonskilder kan være offentlig tilgjengelige kilder og registre som Folkeregisteret, firmaregistre, registre hos skattemyndigheter, sanksjonslister osv.

Videre bruker vi informasjonskapsler (“cookies”) på vår nettside. Les vår cookie policy her.

Oppbevaring av personopplysninger

DNB Asset Management AS lagrer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for eller for å overholde våre lovpålagte plikter.

Vi vil slette dine personopplysninger dersom du ber oss om det, men forbeholder oss retten til å oppbevare personopplysningene lengre dersom dette følger av gjeldende rett eller vi har et annet legitimt behandlingsgrunnlag.

Hvem kan motta dine personopplysninger

I DNB Asset Management AS tar vi godt vare på personopplysninger, og vil derfor ikke utlevere personopplysningene dine med mindre vi har et rettslig grunnlag for det. Dette er også i tråd med den lovbestemte og avtalte taushetsplikten vi har.

I en viss utstrekning vil vi dele enkelte personopplysninger med våre leverandører (“databehandlere”), offentlige myndigheter og konserninterne foretak i DNB, men bare dersom lovgivning tillater det eller du har avgitt samtykke.

Særlig om databehandlere

DNB Asset Management AS inngår avtale med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne, inkl. konserninterne foretak i DNB. Vi stiller strenge krav til informasjonssikkerhet, herunder til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Våre databehandlere kan bare behandle personopplysninger til formål som overholder våre instrukser og etter avtale med oss.

Særlig om offentlige myndigheter

DNB Asset Management AS er underlagt plikt til å utlevere enkelte typer personopplysninger til offentlige myndigheter. Det gjelder for eksempel i forbindelse med skatterapportering og for forebygging og avdekking av straffbare handlinger.

Dine rettigheter

Du har rett til å få bekreftelse fra DNB Asset Management AS på om det behandles personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til innsyn i disse personopplysningene, samt informasjon om behandlingen av personopplysningene. Du har likevel ikke rett til innsyn dersom det er påkrevd å hemmeligholde opplysningene av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring eller rettslig forfølging av straffbare handlinger.

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet uten ugrunnet opphold, dvs. så raskt det lar seg gjøre. På tilsvarende måte har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

Dersom DNB Asset Management AS behandler dine personopplysninger, har du rett til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet innebærer at du har rett til å motta egne personopplysninger i et maskinlesbart format, samt rett til å få overført de nevnte opplysningene til andre behandlingsansvarlige. Dette gjelder personopplysninger som er innhentet direkte fra deg, basert på enten samtykke eller avtale.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger skjer på grunnlag av en berettiget interesse hos oss, har du rett til å protestere. Da kan vi bare fortsette behandlingen dersom vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine personverninteresser.

Du kan bestille og lese mer om innsyn, dataportabilitet og sletting her. DNB Bank ASA bistår med å håndtere forespørselen, og vil behandle dine personopplysninger på vegne av DNB Asset Management AS.

Dersom du mener at DNB Asset Management AS behandler dine personopplysninger i strid med det gjeldende personvernregelverket, kan du rette en klage til oss eller til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

DNB Asset Management AS har utnevnt et personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket.

Personvernombudet kan kontaktes på personvernombudet@dnb.no.