Skip to main content

Generelle brukervilkår

Informasjonen på dette nettstedet (referert til som "nettsted") er gitt av DNB Asset Management AS og DNB Asset Management Luxembourg S.A. (heretter DNB Asset Management). Fond solgt i Norge er autorisert og regulert av det norske Finanstilsynet. Fond solgt gjennom Luxembourg er autorisert og regulert av Commission de Surveillance des Services Financiers (“CSSF”).

På dette nettstedet finner du informasjon, dokumenter og materiale som gjelder DNB-fondene lagt ut av DNB Asset Management i samsvar med gjeldende forskrifter i de respepektive landene.

Kun for informasjonsformål

Informasjonen som er lagt ut på nettstedet, utgjør ikke et tilbud eller oppfordring til kjøp av våre fond. Personer som er interessert i å investere har et eget ansvar for å skaffe seg informasjon om følgende: (i) Hvilke krav loven stiller til investeringer i landet hvor de er bosatt, ut fra nasjonalitet, bosted, vanlig opphold eller bosted for slik erverv; (ii) Hvilke krav om valutakontroll de kan møte ved anskaffelse eller salg av investeringer; og (iii) Hvilken inntektsskatt og andre skattemessige konsekvenser som kan være relevante for anskaffelse, beholdning eller avhending av investeringer i fond eller andre investeringsprodukter.

Investorprofil

Alle som vil gå inn og lese om våre fond er pålagt å oppgi hjemland, hvilken kategori av investor de er (privat eller profesjonell) og hvilket språk de foretrekker (heretter "investorprofil") før tilgang gis til seksjoner som inneholder informasjon om investeringsfond som er referert til på dette nettstedet (heretter, "Midler"). Den besøkende må bekrefte egen investorprofil. Informasjonen som gjøres tilgjengelig for brukere av nettstedet, gjøres tilgjengelig i henhold til den oppgitte investorprofilen. DNB Asset Management fraskriver seg ethvert ansvar for informasjon som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet som et resultat av at feil profil er valgt.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke rettet mot noen personer i noen jurisdiksjon (i) som ikke er tilgjengelig i investorprofilvalget, eller (ii) der det er ulovlig å få tilgang til og bruke slik informasjon.

DNB-AM Luxembourg fraskriver seg alt ansvar hvis du laster ned informasjon fra dette nettstedet i strid med lov eller forskrift om hjemlandet.

Ingen råd gis, heller ingen anbefalinger

Ingenting av det du leser på dette nettstedet skal anses på som investeringsråd, ei heller som juridiske eller skattemessige råd. Ingenting av det du leser skal heller anses som en anbefaling om å investere i våre fond eller investeringsprodukter. Informasjonen på dette nettstedet er kun lagt ut for å gi deg informasjon nok til å ta dine egne investeringsbeslutninger. Skulle du ha noen spørsmål om investeringsfondene referert til på dette nettstedet, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.

Å investere i fond innebærer risiko

Historisk avkastning i et fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For å få god informasjon om enkeltfond, bør alle potensielle investorer lese prospektet og KIID (Key Investor Information Document) som skal finnes tilgjengelig på våre fondssider.

Alternative investeringsprodukter og investeringsstrategier (for eksempel hedgefond eller private equity-fond) kan være kompliserte og kan ha en høyere grad av risiko. Slike risikoer kan oppstå ved utstrakt bruk av kortsalg, derivater og gearing. Videre kan minimumsperiodene for investering i slike investeringer være lengre enn tradisjonelle investeringsprodukter. Alternative investeringsstrategier (f.eks. Hedgefond eller Absolutte investeringer) er kun ment for investorer som forstår og aksepterer risikoen forbundet med investeringer i slike produkter.

Skatt

Dersom dette nettstedet viser til en bestemt beskatning, må du være oppmerksom på at skattemessig behandling avhenger av omstendighetene til hver enkelt investor i fondet. Skatt er også politisk bestemt og kan derfor bli endret i fremtiden. Investorer bør konsultere en egen skatterådgiver for å forstå eventuelle aktuelle skattemessige konsekvenser.

Tegning av andeler i fondene

Enhver søknad om tegning av aksjer eller andeler i noen av fondene er basert på grunnlag av det aktuelle og oppdaterte prospektet på kjøpstidspunktet, samt relevant og oppdatert nøkkelinformasjonsdokumentet (KIID) og nyeste årsrapport. Halvårsrapporten kan også være relevant, dersom denne er nyere enn årsrapporten.

Som investor er det ditt ansvar å sette deg inn i relevant prospekt, KIID-informasjonen, den nyeste årsrapporten eller halvårsrapporten, før du tar beslutning om å investere. Fyller du ut og signerer tegningsblankett tar vi som gitt at du har lest fondets dokumentasjon og samtykker i å være bundet av innholdet.

Vår generelle anbefaling er at potensielle investorer alltid bør søke profesjonell rådgivning før en investeringsbeslutning.

Relevante dokumentasjon på aktuelle fond er tilgjengelig gratis på www.dnbam.com. De kan også fås ved henvendelse tili DNB Asset Management i Oslo, Luxembourg eller Stockholm.

Informasjonens nøyaktighet

Informasjonen på dette nettstedet er basert på kilder som anses pålitelige av DNB Asset Management. Vi kan imidlertid ikke garantere full nøyaktighet og / eller fullstendighet. All bruk av hele eller deler av informasjonen som er lagt ut på dette nettstedet gjøres derfor på egen risiko. Informasjonen er heller ikke ment å utgjøre et tilbud om å kjøpe eller selge, ei heller er det en invitasjon til å gi et tilbud om å kjøpe eller selge aksjer i noe fond.

Informasjon som er lagt ut på dette nettstedet, er bare gyldig fra den datoen den ble lagt ut første gang, og kan ikke lenger være sann eller fullstendig når den blir sett av deg. All informasjon på dette nettstedet kan endres uten forhåndsvarsel, selv om det ikke foreligger noen forpliktelse om regelmessig oppdatering.

Innbyggere av USA

Informasjonen som er lagt ut på dette nettstedet er ikke rettet til innbyggere i USA etter gjeldende lover, og dette nettstedet er derfor ikke ment å brukes av personer bosatt eller tilhørende USA.

Lokale representanter

Partene som er oppført nedenfor er de lokale representantene for salg av DNB Asset Managements fond i utenlandske jurisdiksjoner.

Underfondene til våre DNB Fund som er lagt ut på dette nettstedet er i samsvar med investorprofilen du valgte ved inngangen til våre fondssider. Disse er autorisert eller registrert for markedsføring eller distribusjon i hver valgt jurisdiksjon.

For investorer bosatt I Østerrike:

Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Tyskland:
Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Frankrike:
Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Finland:
Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt på Island:
Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Norge:
Kontakt DNB Asset Management AS, Dronning Eufemiasgate 30, Oslo.

For investorer bosatt i Portugal:
Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Spania:

Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Sverige:

Kontakt DNB Asset Management AS, filial Sverige. Regeringsgatan 59, Stockholm.

For investorer bosatt i Storbrittania:

Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

For investorer bosatt i Sveits:
Kontakt DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

Underfondene til DNB Fund som er lagt ut på dette nettstedet for sveitsiske investorprofiler, er registrert hos FINMA for distribusjon til ikke-kvalifiserte investorer i eller fra Sveits, i samsvar med artikkel 3 i den endrede loven om kollektive investeringsordninger av 23. juni 2006 ( “CISA”).

Ansvarsfraskrivelse

All informasjon, alle meninger og tanker uttrykt i tekst på dette nettstedet er gitt i god tro og på grunnlag av offentlig tilgjengelig informasjon, internt utviklet data og kilder som anses som pålitelige på datoen for publiseringen.

Imidlertid kan vi ikke gi noen garanti eller forpliktelse, uttrykkelig eller underforstått, av innhold levert av personer i DNB Asset Management eller andre bidragsytere, med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen på dette nettstedet. Intet ansvar aksepteres for handlinger eller tolkning av informasjonen gitt på nettstedet. Under ingen omstendigheter vil DNB Asset Management eller noen av deres ansatte eller tilknyttede bidragsytere være ansvarlig overfor noen for direkte, indirekte, spesielle eller generelle konsekvenser av noe slag oppstått som følge av bruk av dette nettstedet eller hyperkoblet nettsted. Dette gjelder, uten begrensning, tap på investeringer, forretningsmessige konsekvenser, påvirkning eller tap av programmer eller data.

Ingen informasjon som er lagt ut på dette nettstedet skal betraktes som en anbefaling eller et råd, for eksempel investering, skatt, juridisk eller noen annen type råd. Trenger du rådgiving anbefaler vi at du tar kontakt med en Autorisert Finansrådgiver eller en av våre kontaktpersoner.

Som bruker av informasjon på internett må du være klar over at nettet aldri er et helt pålitelig overføringsmedium. DNB Asset Management påtar seg ikke noe ansvar for dataoverføringsfeil, som for eksempel tap av data eller skade eller endring av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til direkte, indirekte eller følgeskader som oppstår som følge av bruken av produktene eller tjenestene referert til her. Vi aksepterer heller ikke noe ansvar for sikkerheten eller konfidensialiteten til informasjon som overføres over internett til eller fra DNB Asset Managements kontorer. Slik overføring av informasjon er helt på egen risiko.

Vår ansvarsfraskrivelse er dog ikke total. Vi utelukker eller begrenser ikke vår plikt eller vårt ansvar overfor klienter i henhold til lover og forskrifter som gjelder i Storhertugdømmet Luxembourg.

Tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet kan være lenket til tredjeparts nettsteder eller inneholde informasjon lagt ut av tredjepart. DNB Asset Management må ta forbehold om nøyaktigheten eller fullstendigheten til slike nettsteder og informasjon gitt der. Vi kan ikke og vil ikke gjennomgå eller ta ansvar for å oppdatere slike nettsteder eller slik tredjepartsinformasjon. Besøkende på dette nettstedet må vite at bruk av informasjon av andre nettsteder er på egen risiko.

Opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter

All informasjon, materiale eller innhold publisert på dette nettstedet, inkludert opphavsrett, varemerker, databaserettigheter og alle lignende rettigheter eies av DNB Asset Management A.S, dets tilknyttede selskaper, deres lisenser eller relevante tredjepartsleverandører, og er derfor beskyttet av Lover og forskrifter som gjelder immaterielle rettigheter i Norge.

Bortsett fra i tilfelle privat bruk, kan slik informasjon, helt eller delvis, ikke lagres, kopieres, publiseres, reproduseres eller distribueres til tredjepart, i noen form eller på noen måte, uten forutgående skriftlig samtykke fra DNB Asset Management.

Ingenting på dette nettstedet skal anses å gi rettigheter eller lisens til tredjepart. DNB er registrert varemerke.

Gjeldende lovverk

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med et besøk på dette nettstedet er underlagt lovene i Norge.

Når du besøker dette nettstedet, har du akseptert og anses derfor bundet av våre generelle brukervilkår: GDPR-policy og vår Cookie policy.


© 2019 DNB Asset Management AS