Skip to main content

Credit: Salmon Evolution

Blogg

Ingrid Aashildrød

Ingrid er en analytiker i teamet for Ansvarlige Investeringer (RI). RI-teamet samarbeider tett med porteføljeforvalterne og har ansvaret for å analysere selskaper og porteføljer for å identifisere vesentlige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter. Ingrid jobber primært med menneskerettigheter, leverandørkjeder, helse og bærekraftige matsystemer.

Published:

Mediebildet har i høst vært preget av oppsiktsvekkende bilder fra oppdrettsnæringen, i hovedsak knyttet til forurensning og svak dyrevelferd. DNB Asset Management har tett dialog med flere oppdrettsselskaper. Det er oppmuntrende å se innovative løsninger som forsøker å adressere utfordringene.

Landbasert oppdrett tar for seg en rekke av de biologiske og miljømessige utfordringene som oppdrettsnæringen vanligvis står overfor. Teamet for ansvarlige investeringer, sammen med forvalterne for fondet DNB Fund Future Waves, har vært på tur til Salmon Evolution. Dette er et landbasert lakseoppdrettsselskap lokalisert på Indre Harøy, som først startet produksjon i 2022. Selskapet benytter flere innovative løsninger for å adressere utfordringer:

Hensyn til biologi

Biologi er det viktigste hensynet for å sikre god fiskehelse. Salmon Evolution benytter 12 tanker, hvorav hver av disse er isolerte biologiske soner. Det betyr at eventuelle utbrudd av sykdom i én tank ikke vil påvirke fisken i andre tanker.

Bruk av teknologi

Teknologi, inkludert omfattende overvåking, er avgjørende for å gi fisken et optimalt vekstmiljø. Et hybrid gjennomstrømningssystem sikrer tilgang til ferskt og filtrert sjøvann. Vannet UV-screenes for å eliminere parasitter, lakselus, virus og infeksjoner.

Rensing og lukkede systemer

Miljøpåvirkningen fra et landbasert anlegg er lavere enn påvirkningen fra tradisjonelt lakseoppdrett, ettersom avløpsvannet filtreres før det returneres til havet. Det lukkede systemet gjør det også mulig å gjenbruke fiskeslam og fôrrester til blant annet biogass, og det hindrer rømninger. Det begrenser skade på ville fiskebestander og økosystemer.

Dyrevelferd i søkelyset

Produksjonsdødeligheten for laks i et lukket anlegg er mellom tre til fem prosent. Det er merkbart bedre enn bransjegjennomsnittet på omtrent 15 prosent i tradisjonelt lakseoppdrett. Dødelighetsraten er en viktig indikator på dyrevelferd. Den lavere raten kan delvis forklares av fraværet av lakselus og nødvendige behandlinger. Selskapet bruker heller ikke rensefisk, som har vært omtalt som et av de største dyrevelferdsproblemene vi ser i Norge.

Innovative fôringredienser

En av hovedutfordringene i lakseoppdrettsindustrien gjenstår, nemlig fôret. For Salmon Evolution står fôret for 76 prosent av de totale klimagassutslippene. Selskapet jobber med å utvikle nye typer fôr med sin leverandør Cargill, og har blant annet inkludert alger i fiskefôret. DNB Asset Management har dialog med fôrselskaper for å oppfordre dem til å adressere utfordringer knyttet til klima- og naturmangfold.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: