Skip to main content
Blogg
Kjell Morten Hjørnevik

Kjell Morten Hjørnevik

Knut Bakkemyr

Knut Bakkemyr

Published:

Dette gledesbudskapet har drevet globale aksjemarkeder over tidligere toppnivåer, støttet av stimulanser fra penge- og finanspolitikk som vi aldri har sett maken til. Frem til nå har oppgangen vært drevet av såkalte vekstaksjer, med teknologi i spissen, mens oppgangen siden vaksinenyheten har i større grad blitt drevet av såkalte verdiaksjer, som blant annet inkluderer finanssektoren.

Gradvis bedret aktivitetsnivå

Med nyheter på vaksine og usikkerhet knyttet til det amerikanske valget bak oss, forventer vi at aktivitetsnivået i verdensøkonomien gradvis vil bli bedre i 2021. Dette taler for økte inflasjonsforventninger og gradvis høyere lange renter. Dette er viktige drivere for finanssektoren.

Det er imidlertid fortsatt usikkerhetsfaktorer. På kort sikt må vi stoppe runde to med kraftig økning av COVID-19 smittede globalt, og stadig flere land stenger nå mer eller mindre ned sine samfunn.

Presidentvalget i USA er over. Det var forventet en «blå bølge» hvor demokratene, i tillegg til å få sin kandidat som president, også skulle få flertall i både Representantenes Hus og Senatet. Dette virker nå lite sannsynlig. Dette vil gjøre det det vanskeligere for President Joe Biden å få gjennomslag for sin politikk. Økt bruk av finanspolitiske tiltakspakker for å øke den økonomiske veksten er ikke populært blant republikanere i Senatet.

Økonomiske realiteter for finanssektoren

Globale aksjemarkedet fremstår som høyt priset samtidig som både korte og lange renter er rekordlave. Det er få alternativer som gir høyere avkastning enn forventet inflasjon, og det holder prisingen av aksjer oppe. Det er særlig de såkalte vekstaksjer som har drevet opp prisingen av markedene, mens utviklingen på såkalte verdiaksjer har vært mer moderat.

Finanssektoren - som regnes som en av verdisektorene - har vært en av de svakeste så langt i år, og fremstår som rekordlavt priset mot markedet. Sektoren er også er lavt priset versus sin egen historikk basert på pris/bokverdi-multipler. Sektoren blir ofte hardt rammet ved negative sjokk i økonomien og i tillegg legger lave renter en demper på inntjeningen.

I tillegg ble markedet negativt overrasket over størrelsen på bankenes tapsavsetninger i tilknytning til første kvartal som følge av nye regler (IFRS 9 2018 og CECL 2020 - bankene må ta forventet tap på sin låneportefølje med en gang de er sannsynlig). I tredje kvartal har vi imidlertid sett en motsatt effekt (dvs. tapsavsetningene har vært lavere) og bankene leverte bedre resultater enn markedet forventet.

Det har heller ikke hjulpet at reguleringsmyndigheter, spesielt i Europa, men også i USA, har lagt begrensninger på hvor mye banker og forsikringsselskaper kan betale i utbytte og bruke på tilbakekjøp av egne aksjer. Vi har imidlertid tro på at dette vil bli myket opp noe i 2021, og vi mener dette vil gi støtte til sektoren.

Finanssektoren fremstår som rekordlavt priset mot markedet.

Kjell Morten Hjørnevik

Mye negativt priset inn

Det er mye negativt priset inn i finanssektoren og historisk har sektoren gjort det bedre enn det brede markedet ved vending av økonomien. Hvorfor skjedde ikke dette i mai/juni i inneværende år?

En av hovedgrunnene er at den amerikanske sentralbanken i juni sa at de skulle holde korte renter lave lenge og at de vurderte tiltak for å holde lange renter lave (såkalt rentekurve-kontroll og rentetak). Dette medførte at lange renter, spesielt i USA, falt tilbake. I tillegg har usikkerhet og tiltak knyttet til ny oppblomstring av COVID-19 og mangel på en effektiv vaksine lagt en demper på aktiviteten i verdensøkonomien.

Det er mye negativt priset inn i finanssektoren

Kjell Morten Hjørnevik

Mangfold av finansselskaper

Den globale finanssektoren har et stort mangfold av selskaper. Blant våre store overvekter i fondet DNB Finans, finner vi selskapene S&P Global, Visa, BNP og AXA.

S&P Global er et serviceselskap som tilbyr ulike informasjonstjenester innenfor rating, markedsinformasjon og indeksvirksomhet. S&P er det første ikke-kinesiske selskapet som har fått godkjennelse til å utstede ratinger i Kina. Kina er verdens tredje største gjeldsmarked. Vi ser også gode vekstmuligheter for selskapet gjennom å levere flere ESG-relaterte tjenester. Selskapets knallsterke posisjon og fortsatt gode langsiktige vekstutsikter gjør at dette er et kvalitetsselskap vi er positive til.

Visa er et av selskapene som er best posisjonert for det pågående skiftet fra kontanter til elektroniske betalinger. De eier verdens største betalingssystem for konsumenter og har, som dominerende aktør, hatt stabil topplinjevekst. Visa har klare konkurransefortrinn som gjør at forretningsmodellen er skalerbar. Selskapet viste til gode trender i amerikansk kredittvolumvekst og økt volumvekst på transaksjoner fra reisevirksomhet - som typisk har høyere marginer – i forbindelse med fremleggelse av resultatene for tredje kvartal. Reiseaktiviteten globalt er imidlertid fortsatt på et lavt nivå og Visa vil etter vår vurdering få økt vekst i inntjeningen ved normalisering av reisevirksomhet på kryss og tvers av landegrenser.

BNP Paribas er en av Europas største banker og har troverdig strategi for hvordan de skal bedre lønnsomheten. Banken har falt på linje med sine europeiske konkurrenter i inneværende år til tross for bedre stabilitet og utvikling i inntjening. Banken verdsettes med en rabatt til sammenlignbare banker, mens vi mener den burde prises til en premie. Større visibilitet rundt tapsavsetninger, gradvis mulighet til å betale utbytte fra 2021 samt bedring i økonomisk vekst og derfor stabile til økende lange renter er alle drivere for reprising av selskapet.

AXA er et globalt forsikringsselskap med virksomhet innenfor både skade- og livsforsikring. Selskapet har slitt på den franske børsen i år som følge av svak utvikling innenfor deres amerikanske forsikringsvirksomhet XL Group, usikkerhet i forhold til forsikringsmessige tap som følge covid-19, i tillegg til at tilsynsmyndighetene lagt begrensning for utbetaling av utbytte. Interimoppdateringen for 3. kvartal i forrige uke tyder på at selskapet har bedre kontroll på XL Groups forsikringsvirksomhet – selskapet operer også i markeder hvor prisene stiger noe som gjør at vi tror på en positiv utvikling for denne virksomheten fremover. Selskapet økte ikke avsetninger relatert til covid-19 og forventet heller ikke store endringer som følge av den nye smittebølgen vi nå ser. De positive vaksinenyhetene gjør at vi tror veien er kortere for at forsikringsselskapene i Europa kan betale ut utbytte. Det vil være positivt for AXA. Vi mener at AXA prises for lavt i forhold til de underliggende verdiene og at forholdene ligger til rette for en god utvikling i aksjen fremover.

Vi unngår selskaper som ikke har, eller vi tror ikke vil få, en god posisjon i markedet det opererer. Disse selskapene tror vi vil slite med å skape avkastning over avkastningskravet på den investerte kapitalen i selskapet.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: