Skip to main content
Blogg
Abishek Thepade

Abishek Thepade

Abhishek Thepade ble ansatt hos DNB Asset Management i 2008. Abhishek begynte først som analytiker, men nå er han porteføljeforvalter innen framvoksende markeder og India. Hans ekspertise er innenfor asiatiske og latinamerikanske aksjeinvesteringer.

Abhishek har en Bachelor of Commerce-grad innenfor bank og finans fra Pune University i India, og en Master of Science på finansiell analyse og porteføljeforvaltning fra University of Exeter i England. He har ogs en CFA på nivå II. Abhishek snakker flytende engelsk og hindi.

Published:

Fremvoksende markeder startet 2020 sterkt, men stupte etter hvert som bekymringer knyttet til pandemien førte til stengte landegrenser. Markedet steg deretter til nye høyder på slutten av året, men først etter sterke finanspolitiske og monetære lettelser i både utviklede og fremvoksende land. Tiltakene har kommet raskt og vært massive, og som følge av dette har vi sett en anstendig bedring i inntjeningsforventningene og vekstutsiktene for 2021. Vi føler oss trygge på både bedring for økonomiene og et godt aksjeår for fremvoksende markeder i 2021. Disse temaene ble også diksutert på vårt webinar 9 februar som du kan se her.

Kraftig aktivitetsøkning

Aktiviteten har tatt seg kraftig opp, og store asiatiske nasjoner har nå bedre kontroll over viruset. Vaksinasjonsløpet ser også positivt ut for denne regionen, ettersom mesteparten av befolkningen forventes å være vaksinerte i løpet av sommeren, og da spesielt land som Kina, Korea og kanskje også India.

Fremvoksende markeder har gjort det svakere enn utviklede markeder i store deler av de siste 10-12 årene, men vi tror at stadig bedre vekstutsikter kombinert med viktige og nødvendige reformer som er foretatt de siste årene har åpnet opp muligheter for fremvoksende markeder å slå tilbake. Vi forventer at markedet presterer bedre i tiden fremover, hovedsakelig drevet frem av tre faktorer.

Valuta

Fremvoksende nasjoner har sett valutaene sine depresiere kraftig de siste årene, spesielt som følge av svakere vekstutsikter, press fra ekstern finansiering (drevet av større underskudd på driftsbalansen og statsregnskapet), samt høyere renter i USA før pandemien.

Nå har derimot situasjonen endret seg betraktelig for driftsbalansen de siste 12 månedene. Dette bør føre til mindre press med hensyn til finansiering av underskuddene. Mens den finanspolitiske situasjonen fremdeles er svak, har svekkelsen vært langt mindre alvorlig enn for flere utviklede land.

Den globale likviditeten har bedret seg betraktelig som følge av monetære lettelser av både den amerikanske og den europeiske sentralbanken, og fremvoksende markeder bør tiltrekke seg global flyt ettersom avkastningen fremdeles er relativt attraktiv sett opp mot utviklede markeder.

Flere land har også lært av gamle feil, og er nå føre var – de har derfor økt dollarreservene sine, hvilket kan dempe effekten av plutselig press mot valutaen. Alt i alt tror vi at USD har rom til å depresiere mer på grunn av økte finanspolitiske lettelser og fortsatte monetære lettelser av den amerikanske sentralbanken. Disse to faktorene kombinert er svært gunstig for fremvoksende aksjemarkeder.

Kilde: Bloomberg
Kilder: Verdensbanken and Morgan Stanley Research

Økonomiske utsikter

Utsiktene for økonomiene i fremvoksende markeder har bedret seg betraktelig ettersom man har fått bedre kontroll på smitten. Vaksinasjonsløpet forventes også å bedres i løpet av første kvartal, hvilket vil gi moment til veksten i andre halvdel av 2021.

Kina var den eneste store økonomien som opplevde en positiv vekst i 2020, og i 2021 er landet forventet å vokse rundt 9 prosent! Dette er også positivt for mindre sørøstasiatiske nasjoner i tillegg til Korea og Taiwan, ettersom deres eksportutsikter bedres betraktelig. Noe som igjen bør hjelpe landene på deres vei tilbake mot økonomisk vekst.

India har annonsert en anstendig finanspolitisk pakke preget hovedsakelig av infrastrukturelle investeringer. Det bør love godt for en investeringsledet vekst fremover. IMF forventer faktisk at India skal vokse hele 11 prosent i regnskapsåret 2021, hvilket for India er mellom april 2021 og mars 2022.

Kilde: Morgan Stanley Research

Inntjeningsutsikter

Selskapenes inntjening har generelt vært skuffende de siste to årene. De har derimot overrasket positivt de siste to kvartalene, ettersom økonomien har hentet seg raskere inn igjen enn forventet. Resultatforbedringene har vært svært lovende, og ført til solide oppgraderinger i forventningene.

Rentebetalingsutsettelser og andre gjeldsrelaterte lettelser fra myndighetene har hjulpet flere små- og mellomstore selskaper fra å gå under. Privatsektoren har brukt de siste årene på å redusere gjelden, og derfor ser balansene langt sunnere ut enn etter forhenværende kriser. Selskapene har også redusert kostnadene, og dette støtter derfor under både bedre marginer og fortjeneste.

Vi tror at selskaper i fremvoksende markeder har snudd trenden når det kommer til vekstutsiktene, og at de igjen skal levere høyere vekst enn tilsvarende selskaper i mer utviklede land for 2021 og 2022.

Kilder: IBES consensus, DataStream and Morgan Stanley Research

Riktige forhold for fremvoksende markeder

For å konkludere ser aksjer i fremvoksende markeder ut til å styrke seg betraktelig, og etter et tiår i skyggen av den mer utviklede verden (og da primært USA), mener vi at forholdene ligger til rette for at fremvoksende markeder.

I det korte bildet er det dog ikke utenkelig at vi vil fortsette å se store svingninger som følge av enten en styrkelse i dollaren eller som følge av ytterligere utsettelser i vaksineringen. Innenfor fremvoksende markeder fortsetter vi å være selektive på hvilke land vi investerer i og hvilke selskaper vi investerer i. Vi ser at det er tydelige forskjeller mellom ulike land på veien mot en normalisering.

Fondet fortsetter å søke seg mot selskaper som har taklet stormen i 2020 på en god måte, og som vil tjene på en gjenåpning av økonomien, men som også har klart å tilpasse seg endringene som vi mener er her for å bli.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated: