Skip to main content
News

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringene. Endringene innebærer at Verdipapirfondet DNB FRN 20 endrer navn til Verdipapirfondet DNB FRN. Verdipapirfondet DNB Likviditet 20 endrer navn til Verdipapirfondet DNB Likviditet Kort. Vedlagt følger endrede vedtekter:

Sist oppdatert: