Skip to main content
News

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd har Finanstilsynet godkjent vedtektsendringer i fem av DNB Asset Managements verdipapirfond. Endringene innebærer at det inntas bestemmelser om nye andelsklasser i fondene i tillegg til de klassene som allerede finnes i gjeldende vedtekter:

Sist oppdatert: