Skip to main content
Finansblogg

Shakeb Syed

Shaked Syed er porteføljeforvalter og medlem av vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Shakeb kom til oss fra SpareBank1 Markets der han jobbet som Sjeføkonom i nesten seks år. Før det jobbet han i Handelsbanken Capital Markets som økonom.

Shakeb har både en Master of Science og en siviløkonomgrad fra BI, samt en grad i Advanced Econometrics fra London School of Economics (LSE).

Published:

Denne sektoren har en del strukturelle egenskaper som vi mener det er riktig å være eksponert mot i økt grad. Den globale vekstnedgangen viser tegn til å ha stoppet opp og en viss vekstoppgang kan skimtes. Kombinert med høy inflasjon, stigende inflasjonsforventninger og sterke husholdningsfinanser i vår del av verden, vil dette presse rentene ytterligere opp; både de korte mer sentralbankstyrte, men også de lange. Dette gjør at vi opprettholder vår undervekt i globale obligasjoner og overvekt i aksjesektorene finans og industri. Vi følger nøye med på de forverrede tallene for smitte og sykehusinnleggelser i Europa samt rapporter om en ny variant i Sør-Afrika. Men enn så lenge agerer vi ikke på dette i porteføljene, da vi tror eventuelle nedstengninger ikke vil bli like omfattende som ved tidligere runder.

Vekstnedgangen ser ut til å ha stoppet opp …

Den globale veksttakten har avtatt i noen måneder. Imidlertid ser vi nå tendenser til at denne vekstnedgangen kan ha stoppet opp. En del ledende indikatorer signaliserer vekstoppgang, spesielt i utviklede land som har kommet lenger i vaksineringsprosessen, men det er for tidlig å fastslå dette som en trend.

… men Kina blir jokeren

Veksten i Kina er viktig, både for verdens vekstimpulser generelt og for fremvoksende økonomier spesielt. Myndighetene i Kina har lenge ønsket å tømme ut noe av lufta i eiendomsboblen i landet, hvilket de blant annet har gjort med ulike regulatoriske og pengepolitiske tiltak. Riktignok er investeringene i eiendomsmarkedet som andel av økonomien fortsatt på skyhøye nivåer, men vi har sett drastisk vekstnedgang i mange nøkkeltall i eiendomssektoren, som for eksempel boligbygging, boligomsetning og tomtesalg.

Det er grunner til å tro at myndighetene ikke vil risikere å bremse for hardt og dermed risikere en ukontrollert kollaps i eiendomsmarkedet, med de ringvirkningene det unektelig vil kunne medføre. Derfor er det mange markedsaktører nå som venter at regulatoriske myndigheter vil løsne noe på politikken og at sentralbanken skal begynne å kutte renten. Vår holdning er at vi fortsatt må se klarere tegn på dette før vi eventuelt endrer vår undervekt i fremvoksende økonomier og nøytralvekt i materialsektoren som er veldig påvirket av Kina.

Inflation everywhere

Det store temaet om dagen er inflasjon. Den høye inflasjonen i USA skrives det mye om, naturligvis ettersom det er verdens største økonomi. Men høy inflasjon er ikke kun et amerikansk fenomen, det er globalt. Vi ser høy og tiltagende inflasjonsimpulser også på denne siden av Atlanteren og i fremvoksende økonomier.

Det har lenge vært konsensus at den høye inflasjonen er midlertidig, ettersom den angivelig kun har vært drevet av Covid-relaterte tilbudsside-beskrankninger og etterspørselsvekst etter hvert som Covid-restriksjonene har blitt opphevet. Men vi ser argumenter for at noe av inflasjonsoppgangen kan være av mer varig karakter.

Da tenker vi spesielt på et arbeidsmarked i press og dertil økt lønnsvekst i USA, spesielt blant de lavtlønte hvor konsumtilbøyeligheten for hver ekstra tjent krone (eller dollar) er relativt høyere. Dette, kombinert med sterke husholdningsfinanser i vår del av verden, er argumenter for økt konsumvekst fremover.

Inflasjonsgapet* i USA det høyeste på 30 år

Inflasjonsgapet* i USA det høyeste på 30 år
*avstanden mellom faktisk inflasjon og inflasjonsmålet på 2 prosent.

Rentene på vei opp – både korte og lange …

Økt konsumvekst, høy inflasjon og stigende inflasjonsforventninger er argumenter for sentralbankene å innføre en mer kontraktiv pengepolitikk. Det skulle vel nesten bare mangle da verdensøkonomien ikke lenger er truet av den krisen styringsrentene og de kvantitative lettelsene har vært innrettet for. Markedet priser inn totalt seks rentehevinger fra Federal Reserve de neste to årene, på 0,25 prosentpoeng hver. Det er nesten det dobbelte av hva sentralbanken selv skisserer i sin rentebane.

Lange renter har også steget; eksempelvis er amerikansk ti års statsrente om lag 1,6 prosent i skrivende stund fra 1,2 prosent i august. Vår fundamentale vurdering er at det fortsatt er en oppside i lange renter, noe som også blir understøttet av ulike modeller hvor vi forsøker å beregne en «fair value» på amerikansk ti års statsrente. Vi opprettholder derfor vår undervekt i globale obligasjoner.

… som vi også spiller inn i aksjebenet

I aksjebenet av porteføljen spiller vi økte renter blant annet via vår overvekt i finans- og industrisektoren. De overvektene beholder vi inn i desember, sammen med syklisk konsum og helse. I sektoruniverset har vi endret teknologi fra undervekt til nøytral. Dette gjør vi til tross for at denne sektoren er dyrt priset, da vi ser en del underliggende strukturelle attributter i sektoren som er attraktive.

Markedssynet desember 2021
DNB Asset Management

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.