Skip to main content

Allmänna användningsvillkor

Informationen på denna webbplats (kallas "Webbplats") tillhandahålls av DNB Asset Management AS i Norge och DNB Asset Management Luxembourg S.A. (nedan kallat DNB Asset Management). Fonder som säljs i Norge och Sverige är auktoriserade och reglerade av den norska finansiella tillsynsmyndigheten. Fonder som säljs genom Luxemburg är auktoriserade och reglerade av kommissionen de Surveillance des Services Financiers ("CSSF").

På denna webbplats hittar du information, dokument och material som rör DNB-medel som utfärdats av DNB Asset Management i enlighet med gällande regler i respektive länder.

Endast informationssyfte

Den information som publiceras på webbplatsen utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till köp i våra fonder. Personer som är intresserade av att förvärva en investering bör informera sig om följande: (i) de rättsliga kraven inom de länder där de är medborgare, bosatta, har sin ordinarie bostad eller hemvisten för detta förvärv, (ii) eventuella krav på valutakontroll som de kan stöta på vid förvärv eller försäljning av investeringar. och (iii) inkomstskatt och andra skattemässiga konsekvenser som kan vara relevanta för förvärv, innehav eller avyttring av en investering.

Investerarprofil

När besökaren går in på webbplatsen måste denne ange sitt bosättningsland, kategorisering av investerare och språk (nedan kallat "investerarprofilen") innan denne går in på delar som innehåller information om investeringsfonder som nämns på den här webbplatsen (nedan kallade "fonderna"). Besökaren tar ensamt ansvar för den investerarprofil som tillhandahålls. Den information som är tillgänglig för webbplatsens användare görs tillgänglig enligt den tillhandahållna investerarprofilen. DNB Asset Management friskriver sig från allt ansvar för information som görs tillgänglig på den här webbplatsen som ett resultat av en felaktig investerarprofil.

Informationen på den här webbplatsen riktar sig inte till någon person i något rättsområde (i) som inte är tillgänglig i valet av investerarprofil, eller (ii) där det är olagligt att komma åt och använda sådan information.

DNB Asset Management frånsäger sig allt ansvar om du laddar ner information från den här webbplatsen i strid med någon lag eller föreskrift i ditt bosättningsland.

Inga råd, ingen rekommendation

Ingenting på den här webbplatsen utgör råd avseende investeringar, juridik, skatter eller andra råd, och inget på den här webbplatsen utgör heller en rekommendation att investera i fonderna eller något annat instrument. Den här webbplatsen ska inte heller användas som underlag för investeringsbeslut eller andra beslut. Informationen på den här webbplatsen publiceras enbart med utgångspunkten att du fattar dina egna investeringsbeslut. Om du har några frågor om de investeringsfonder som avses på den här webbplatsen bör du kontakta din ekonomiska rådgivare.

Risker med investeringar i fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Potentiella investerare bör ta del av prospektet och faktabladet med basfakta för investerare (KIID) innan något beslut om att investera fattas.

Alternativa investeringsprodukter och investeringsstrategier (t.ex. hedgefonder eller private equity-fonder) kan vara komplicerade och medföra en högre risknivå. Sådana risker kan uppkomma genom omfattande användning av blankning, derivat och hävstång. Dessutom kan de minsta investeringsperioderna för sådana investeringar vara längre än för traditionella investeringsprodukter. Alternativa investeringsstrategier (t.ex. hedgefonder) är endast avsedda för investerare som förstår och accepterar de risker som är förknippade med investeringar i sådana produkter.

Skattemässig behandling

Om den här webbplatsen hänvisar till en viss skattemässig behandling ber vi dig notera att den skattemässiga behandlingen beror på omständigheterna för varje investerare i fonden och kan komma att ändras i framtiden. Investerare bör rådgöra med sin egen skatterådgivare för att förstå eventuella tillämpliga skattekonsekvenser.

Prenumerationer på fonderna

Alla ansökningar om teckning av aktier eller andelar i någon av fonderna är endast giltiga på grundval av relevanta och aktuella prospekt, relevanta och aktuella faktabladet med basfakta för investerare (KIID) och den senaste årsredovisningen samt, i förekommande fall, halvårsrapporten, om den är nyare.

Det är ditt ansvar att läsa relevanta prospekt, faktabladet med basfakta för investerare (KIID) för fondföretag och den senaste årsredovisningen samt, i förekommande fall, halvårsrapporten, om den är nyare, innan beslut fattas om att investera. Genom att lämna en ansökan kommer du att anses ha utfäst att du har läst fondens dokumentation och samtycker till att vara bunden av dess innehåll.

Potentiella investerare bör generellt söka professionell rådgivning innan de fattar ett investeringsbeslut.

Relevant dokumentation för aktuell fond finns tillgänglig på www.dnbam.com eller kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, Filial Sverige.

Informationens riktighet

Informationen på den här webbplatsen är baserad på källor som DNB Asset Management bedömer som tillförlitliga. DNB Asset Management kan dock inte garantera dess riktighet och/eller fullständighet. All användning av all eller delar av den information som publiceras på den här webbplatsen sker på egen risk. Informationen på den här webbplatsen utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja eller en inbjudan till att göra ett erbjudande om att köpa eller sälja aktier i någon fond.

Information som publiceras på den här webbplatsen gäller endast vid den tidpunkt då den först publiceras och den är kanske inte längre sann eller fullständig när den ses av dig. All information som finns på den här webbplatsen kan ändras utan förvarning, trots att DNB Asset Management inte åtar sig att uppdatera den här webbplatsen regelbundet.

Amerikanska personer

Den information som publiceras på den här webbplatsen riktar sig inte till någon amerikansk person, enligt definitionen av tillämpliga lagar, och den här webbplatsen är inte avsedd att användas av någon amerikansk person.

Lokala representanter

De parter som anges nedan är lokala representanter för försäljning av DNB Asset Managements fonder. Underfonderna till DNB Fund som publiceras på den här webbplatsen i enlighet med de investerarprofiler som har valts av besökaren är godkända eller registrerade för marknadsföring eller distribution i varje valt rättsområde.

För investerare bosatta i Österrike:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Förbundsrepubliken Tyskland:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Frankrike:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Finland:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Island:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Lettland:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Litauen:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Norge:
Kontakta DNB Asset Management As, Dronning Eufemiasgate 30, Oslo

För investerare bosatta i Portugal:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

För investerare bosatta i Spanien:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.].

För investerare bosatta i Sverige:

Kontakta DNB Asset Management As, Filial Sverige, Regeringsgatan 59, Stockholm

För investerare bosatta i Schweiz:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

Underfondernatill DNB Fund som finns på den här webbplatsen för schweiziska investerarprofiler har registrerats hos FINMA för distribution till icke-kvalificerade investerare i eller från Schweiz, i enlighet med artikel 3 i den ändrade lagen om kollektiva investeringssystem av den 23 juni 2006 ("CISA").

För investerare bosatta i Storbritannien:
Kontakta DNB Asset Management Luxembourg S.A., 13, Rue Goethe, L-2520 Luxembourg.

Ansvarsbegränsning

Informationen och yttrandena som finns på den här webbplatsen har sammanställts i god tro och på grundval av information som är allmänt tillgänglig, uppgifter som har utvecklats internt och källor som bedöms som tillförlitliga på publiceringsdagen. Ingen utfästelse, garanti eller åtagande, uttrycklig eller underförstådd, görs dock av DNB Asset Management eller någon annan person avseende tillförlitligheten, riktigheten eller fullständigheten hos informationen på den här webbplatsen och inget ansvar accepteras av sådana personer när det gäller tillförlitligheten, riktigheten eller fullständigheten hos denna information. Under inga omständigheter kommer DNB Asset Management eller någon av dess styrelseledamöter eller andra anställda att hållas ansvariga gentemot någon person för direkta, indirekta, särskilda eller påföljande förluster eller skador av något slag som uppstår till följd av någon användning av den här webbplatsen eller någon annan länkad webbplats eller någon användning av den information och de åsikter som finns på den från tid till annan, inklusive utan begränsning, utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller data på din utrustning eller något annat.

Ingen del av den här webbplatsen kan anses ge någon rekommendation eller något råd, exempelvis om investeringar, skatter, juridik eller något annat. Om du behöver rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en auktoriserad finansiell rådgivare eller en av våra kontakter.

Du bör vara medveten om att internet inte är ett helt tillförlitligt överföringsmedium. DNB Asset Management tar inget ansvar för dataöverföringsfel såsom dataförlust eller skada eller ändring av något slag, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta skador eller följdskador, som uppstår till följd av användningen av de produkter eller tjänster som avses häri. DNB Asset Management tar inte heller något ansvar för säkerheten eller sekretessen för information som sänds över internet till eller från DNB Asset Management och all sådan överföring av information sker helt på egen risk.

Utan hinder av något uttalande på den här webbplatsen utesluter eller begränsar DNB Asset Management ingen skyldighet eller skyldighet gentemot sina kunder enligt de lagar och förordningar som gäller i Storhertigdömet Luxemburg.

Tredjepartswebbplatser

Den här webbplatsen kan ha länkar till tredjepartswebbplatser eller innehålla information som har publicerats av tredje part. DNB Asset Management lämnar inga utfästelser om riktigheten eller fullständigheten hos dessa webbplatser eller denna information, har inte och kommer inte att granska eller uppdatera dessa webbplatser eller denna information. DNB Asset Management varnar besökare på den här webbplatsen för att all användning av sådana webbplatser eller sådan information sker på egen risk. DNB Asset Management tar inte på sig något ansvar till följd av informationen på någon länkad webbplats eller information på den här webbplatsen som publiceras av en tredje part, och användningen av sådana webbplatser och sådan information sker på egen risk.

Upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter

All information och allt material eller innehåll som publiceras på den här webbplatsen, samt upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och alla liknande rättigheter ägs av DNB Asset Management, dess närstående bolag, deras licensgivare eller relevanta tredjepartsleverantörer, och skyddas därför av de lagar och förordningar som rör immateriella rättigheter i Norge.

Utom vid privat användning får sådan information varken helt eller delvis lagras, kopieras, publiceras, reproduceras eller distribueras till tredje part, i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt medgivande från DNB Asset Management.

Ingenting på den här webbplatsen ska anses utgöra ett beviljande av någon licens eller rättighet till någon tredje part.

DNB är ett registrerat varumärke.


Uttalande:

Genom att besöka den här webbplatsen har du accepterat och ska anses vara bunden av dessa allmänna användarvillkor, vår GDPR-policy och vår Cookie policy.


© 2019 DNB Asset Management AS

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.