Skip to main content

Ansvarsfulla investeringar

Vi har investerat ansvarsfullt sedan 1988, alltid enligt de högsta internationella standarderna.

ESG i DNB

När vi gör våra investeringar strävar vi efter att ge hög, långsiktig avkastning, på en acceptabel risknivå, samtidigt som vi tar hänsyn till faktorer som rör miljö, samhällsansvar och affärsetik (ESG/Environmental, Social and Governance).

DNB-koncernen har satt en standard för ansvarsfulla investeringar, och den ska alltid följas. Detta för att säkerställa att DNB inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller arbetsrätt, korruption, allvarliga miljöskador och andra åtgärder som kan uppfattas som oetiska och/eller ohållbara. Standarden ska också säkerställa att bedömningar av ESG-risker och -möjligheter integreras i investeringsbesluten.

Vi utövar vår ägarrätt i enlighet med internationella normer och standarder, inklusive Förenta Nationernas (FN) Global Compact, FN:s vägledande principer för bolag och mänskliga rättigheter, G20/Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD:s) principer för ägarstyrning och bolagsstyrning och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag.

ESG i DNB

Varför vi engagerar oss i ansvarsfulla investeringar

För att få ett bättre informationsunderlag vid investeringsbeslut

ESG-data införlivas i vårt portföljhanteringssystem och är tillgängligt för alla våra investeringsexperter. Våra portföljförvaltare använder dessa uppgifter som indata för bolagsriskbedömningar, ekonomiska modeller, investeringsbeslut och portföljuppbyggnad.

För att reducera risken

Vi screenar och analyserar bolag med hjälp av tillgänglig extern ESG-data och forskning samt egen forskning. Vi lyfter fram potentiella ESG-risker och -möjligheter för portföljförvaltare och varnar dem för realiserade och potentiella kontroverser. Utifrån detta ger vi input eller rekommenderar avyttring eller investering i vissa värdepapper. Portföljförvaltarna får varningar om både förändringar i ESG-poäng och realiserade eller potentiella kontroverser när bolag kommer in i portföljen.

För att förbättra den riskjusterade avkastningen

Vårt övergripande mål är att påverka bolag att förbättra sina metoder och därigenom säkra långsiktigt aktieägarvärde och mildra ESG-riskerna, och dra nytta av ESG-möjligheterna, i våra kunders intresse och om det krävs som en del av vår förvaltningsplikt.

För att finna nya tillväxtsektorer och innovativa bolag

Våra bolagsbedömningar fokuserar inte enbart på att mildra ESG-riskerna. En viktig del av vårt arbete är också att identifiera ESG-möjligheter. Om dessa möjligheter för närvarande inte hanteras på ett tillfredsställande sätt av bolaget kan vi inleda en dialog med bolaget och uppmuntra det att utforska dem.

För att anpassa oss efter etik och moral

Några av våra screenings- och uteslutningskriterier och aktiva ägarförhållanden är motiverade ur ett rent etiskt perspektiv. Vi erbjuder fonder med varierande nivåer av ovan nämnda, för att tillgodose våra kunders olika preferenser.

Vårt förhållningssätt till ansvarsfulla investeringar

Sätta en standard

DNB:s standard för ansvarsfulla investeringar säkerställer att våra investeringar ligger i linje med internationella normer och standarder, och definierar vilka produkter och tjänster vi inte tolererar. Dessutom utvecklar och publicerar vi förväntningsdokument för att kommunicera våra förväntningar till bolag kring bästa praxis och för att användas som utgångspunkt för dialoger med bolag, både reaktivt och proaktivt.

Aktivt ägande

Aktivt ägande, genom bolagsengagemang och röstning, görs för att säkerställa att vårt investeringsuniversum stämmer överens med DNB:s standard för ansvarsfulla investeringar och för att uppmuntra bolag att utvecklas i positiv riktning. Bolagsdialoger kan äga rum för att diskutera specifika ESG-incidenter (reaktivt) eller för att förbättra bolagens allmänna resultat när det gäller ESG-risker och -möjligheter (proaktivt). Ett annat sätt att påverka bolag i positiv riktning är genom att rösta vid bolagsstämmorna. I våra röstningsriktlinjer för Norge står det att vi kommer att rösta vid alla norska bolagsstämmor för börsnoterade bolag där vi har äganderätt, och vi har antagit en systematisk metod för att fastställa vilka globala bolagsmöten vi ska rösta vid.

Riskhantering

Vi använder oss av screening och exkludering i våra riskhanteringsprocesser. Vi screenar bolag innan de inkluderas i vårt investeringsuniversum, kvartalsvis för ombalansering efter benchmark, och veckovis och dagligen för ändringar av ESG-klassificeringar eller varningar om potentiella eller realiserade överträdelser av internationella normer och standarder. Bolag som bedöms ha åsidosatt vår standard för ansvarsfulla investeringar kan exkluderas från vårt investeringsuniversum.

ESG integrering

Vi för en nära dialog med våra portföljförvaltare om ESG-risker och -möjligheter, och erbjuder screening och bolagsanalys. ESG-data ingår också i vårt portföljhanteringssystem och är tillgängligt för alla som jobbar med investeringar hos oss. Portföljförvaltarna får varningar om både förändringar i ESG-poäng och realiserade eller potentiella kontroverser när bolag kommer in i portföljen.

Anslutna till nedan globala initiativ

FNs vägledande principer om mänskliga rättigheter och företag klargör vilka roller stater och företag har i att skydda och minska risken för brott mot mänskliga rättigheter i anknytning till verksamheten.

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) är ett partnerskap mellan FNs miljöprogram och 200 banker, försäkringsbolag och investeringsbolag världen över.

OECDs riktlinjer för multinationella företag bygger på principer och normer för mänskliga rättigheter, öppenhet, anti-korruption, skatter, relationer till anställda, miljö- och konsumentfrågor.

Principles for Responsible Investment (PRI) är ett FN-stöttat initiativ som jobbar för att investerare ska inkorperera principerna om ansvarsfullt och hållbart i sina investeringsbeslut och att utöva aktivt ägarskap.

United Nations Global Compact är ett FN-förankrat internationellt företagsnätverk baserat på tio principer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, antikorruption och miljö.

CDP är en internationell, ideell organisation som tillhandahåller ett globalt system för företag och städer för att mäta, avslöja, hantera och dela viktig miljöinformation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.