Skip to main content
Finansblogg

Benedicte Bakke

Rune Sand

Rune Sand

Published:

De store internasjonale legemiddelselskapene bruker typisk mellom 10 og 20 prosent av inntektene sine på utvikling av nye legemidler og produkter

Fra verdens første vaksine til Corminaty og Spikevax

Variolaviruset, bedre kjent som kopper, tok livet av mange hundre millioner mennesker før det ble endelig utryddet på 1970-tallet. Sykdommen hadde en veldig høy dødelighet og opprinnelig fantes det ingen effektiv behandling eller måter å beskytte seg mot infeksjonen. Det endret seg i 1796 da den britiske legen Edward Jenner oppdaget at bønder som hadde hatt kukopper, en langt mindre farlig sykdom, ikke ble smittet av kopper. Jenner utviklet deretter en metode hvor de infiserte barn og voksne med kukopper som så gjorde dem immune mot koppeviruset. Jenner kalte medisinen sin for «vaccine», fra det latinske ordet for ku, og utviklet med det verdens første vaksine.

Historien om koppevaksinen er bare et eksempel på hvordan medisinske fremskritt opp gjennom historien har bidratt til økt levealder og bedre livskvalitet. Et mer dagsaktuelt eksempel er utviklingen av vaksiner og medisiner for COVID-19 som industrien har utviklet på rekordtid. Selskapene brukte om lag et år fra utviklingen startet til vaksinen var på markedet. Til sammenligning tok det nesten 40 år å utvikle en trygg og effektiv vaksine mot polio. Aksjekursen til Moderna har steget fra rundt 20 USD på begynnelsen av fjoråret til ca. 340 USD i skrivende stund. Dette betyr at aksjen har steget mer enn 1200 prosent. Dette sier noen om mulighetene og innovasjonskraften som ligger i helseindustrien i dag.

Innovasjon er en viktig del av helseindustrien og en sentral grunn til hvorfor vi mener den høye veksten i sektoren vil fortsette. Innovasjon bidrar til å bringe nye produkter til markedet, til gode for pasienter og samfunn, og bidrar til mer effektive og bærekraftige helsesystemer. I tillegg kan nye produkter og behandlingsmetoder gi markedseksklusivitet i en periode for selskapene som utvikler dem. Markedseksklusivitet kan igjen bety høy inntjening.

De store internasjonale legemiddelselskapene bruker typisk mellom 10 og 20 prosent av inntektene sine på utvikling av nye legemidler og produkter. Vi har imidlertid sett en økt satsing på forskning og utvikling (FoU) de siste årene. De siste fem årene har den totale pengebruken på FoU hos de 100 helseselskapene som bruker mest på FoU økt med omtrent 7 prosent årlig og vil sannsynligvis nærme seg totalt 200 milliarder dollar i år. Dette er betydelig mer enn i de foregående 5 årene hvor den årlige veksten var på «bare» 2 prosent. Disse store investeringene tror vi vil kunne resultere i mange nye og banebrytende produkter i årene fremover.

I tillegg er oppkjøp og partneravtale en betydelig kilde til innovasjon for de store legemiddelselskapene. Helseindustrien generelt, og bioteknologisegmentet spesielt, er en oppkjøpsorientert industri hvor store selskaper kjøper mindre selskaper for å fylle på egen produktportefølje med innovative produkter. Oppkjøpene kan også gjøres for å opprettholde markedsposisjon og inntjening. Historisk har vi sett at oppkjøpsaktiviteten øker etter perioder hvor sektoren har steget mindre enn det generelle markedet. Slike markeder har vi sett i år, og oppkjøp gir ofte en betydelig avkastning for aksjonærene i det oppkjøpte selskapet.


Helsesektoren har historisk levert betydelig meravkastning

Det er ikke bare pasienter, pårørende og samfunnet som nyter godt av medisinske fremskritt, avkastningen til aksjonærene i helseselskapene har vært betydelig høyere enn det generelle markedet over tid. Over de siste 25-30 årene har helsesektoren gitt en årlig avkastning på 11,5 prosent, noe som er nesten 3 prosentpoeng høyere enn det globale aksjemarkedet. Bioteknologisegmentet har gitt enda høyere avkastning, omtrent 13,5 prosent i året. Bioteknologi har imidlertid også høyere svingninger og det er derfor viktig å være langsiktig.

Noe av denne meravkastningen skyldes innovasjon og noe av at etterspørselen etter helseprodukter historisk har vokst raskere enn økonomien generelt. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare. Globale trender som en aldrende befolkning og utbredelse av livsstilssykdommer vil resultere i økt etterspørsel. Det tror vi vil igjen bidra til fortsatt høy avkastning for helseinvestorer også i tiden som kommer. Det er flere tusen børsnoterte selskaper i verden jobber med å løse behov og utfordringer helsevesenet står overfor, og i dette havet av selskaper finnes det alltid gode investeringer. Utfordringen for oss er å finne de beste investeringskandidatene.

Utsikter for helsesektoren, for DNB Health Care og DNB Bioteknologi

Helsesektoren har høy innovasjonstakt og god medvind fra flere globale megatrender. Dette tror vi vil bidra til fortsatt sterk vekst i årene fremover. Vi har posisjonert våre fond slik at vi skal kunne ta del i denne veksten.

Vår investeringsfilosofi fokuserer på å finne gode selskaper med høy innovasjonsevne og sterke posisjoner i sine markeder. Vi leter etter en god ledelse samt at de opererer på en bærekraftig måte. I tillegg må selskapene være priset på fornuftige nivåer. Med denne strategien tror vi fondene vil levere god vekst og avkastning for andelseiere i årene fremover. Her finner du mer informasjon om DNB Health Care og DNB Bioteknologi

Webinar

Møt forvalterne på nylig avholdt webinar HER

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.