Skip to main content
Finansblogg

Dag Hammer

Dag Hammer er porteføljeforvalter for DNB Norge Selektiv, DNB Norge Pensjon og DNB SMB.

Dag startet i selskapet i 1993 som Controller i Fokus Finans. Etter en kort periode fra 1994-1996 som analytiker Elcon Fondsforvaltning, kom han tilbake til selskapet i 1999. Fra 1996 til 2003 jobbet han som porteføljeforvalter på norske aksjer hovedsakelig, men også periodevis med globale aksjer. Fra 2003 til 2016 jobbet Dag som sektorforvalter på syklisk sektor for norske aksjer. Fra 2016 tok han over som forvalter av DNB SMB og fra 2019 tok han over som forvalter av DNB Norge Selektiv.

Dag er siviløkonom med en Bachelor of Science in Business and Administration fra University of Colorado, Boulder og en Master of Science in Industrial Administration (MSIA) fra Carnegie Mellon University, og er Autorisert Finansanalytiker (AFA).

Published:

Tre viktige signaler i den kraftige prisoppgangen

Vi mener det er i hvert fall tre viktige signaler å ta med seg fra den siste tids kraftige oppgang i alt som er av energipriser.

For det første, at verden går fra kriselave priser og overflod av energi til knapphet i løpet av ett år sier noe om mangel på kapasitet i systemet.

For det andre, så fjernes enhver tvil om at økonomisk aktivitet fortsatt er den suverent sterkeste driveren bak energietterspørsel og at sammenhengen fortsatt er svært tett. Det er et viktig perspektiv å ha med seg fordi med en trendvekst på 3-4 prosent i verdensøkonomien så vil energietterspørselen være omtrent dobbelt så stor om tyve år.

For det tredje så viser det oss at stabilitet i alle energipriser er avhengig av det fortsatt investeres i fossil energi en god stund til.

Dramatisk omlegging av forsyningskilder

Verden har et mål om en vesentlig, og dramatisk, omlegging av både energibruk og forsyningskilder de neste 20 - 30 årene. Prisutviklingen på energi i Europa og Kina viser hvor lett det er å trå feil underveis. I Europa har gassprisen mangedoblet seg fra tidligere rekordnoteringer for ti år siden og ligger per i dag på en ekvivalent mot olje tilsvarende $200 per fat.

Flere forhold har påvirket dette, men utvilsom blant de viktigste er fallet i europeisk gassproduksjon på rundt 30 prosent det siste tiåret. Dette har skjedd som følge av lave priser, politiske signaler og geologiske forhold. Gassforbruket, derimot, har vært netto relativt flatt. Samtidig har EU tatt grep for å fase ut andre forsyningskilder som kjernekraft og kull, hvilket innebærer at regionen har gjort seg vesentlig mer avhengig av både import og egenproduksjon av fornybar energi. Når begge disse bærerne møter utfordringer, samtidig som etterspørsel kommer kraftig tilbake etter Covid-19 sjokket, så smeller det prismessig fordi systemet mangler bufferkapasitet.

Kinas europeiske parallell

Utviklingen i Kina har flere paralleller med Europa. Økonomien har rekylert kraftig og den er mer energiintensiv enn Europa. Resultatet har vært formidabel vekst i landets kraftetterspørsel på over 10 prosent og det i et kraftmarked som er verdens suverent største. Samtidig har Kina tatt energipolitiske grep på tilbudssiden i form av lavere kullproduksjon. Resultater er at prisen på kull har økt med over 50 prosent.

Avslutningsvis så har oljeprisene skutt kraftig fart. Mobiliteten blant folk og næringsliv er tilbake og de skyhøye gassprisene løfter oljeetterspørselen ytterligere. Det er en del ledig produksjons-kapasitet men den er konsentrert på få hender og derfor har tilbudssiden blitt hengende etter.

Slik vi ser det så roper verdensmarkedet nå høyt etter mer energi. På kort sikt handler det om å unngå menneskelige tragedier som følge av mangel på strøm til vinteren. På lengre sikt må det tydeliggjøres at, med mindre det er tilstrekkelig total forsyningskapasitet, øker risikoen for at det grønne skiftet ikke blir en sømløs opplevelse. Det kan innebære at det grønne skiftet vil ta enda lenger tid.

Utfordringene er store, og det er markedets rolle å sende de riktige signalene. Akkurat nå er signalene at det behov for økte investeringer. Vi tror derfor verdens energimarkeder vil by på mange spennende muligheter for investorene i årene som kommer.

Webinar med fokus på investeringer i energisektoren

Temaene ble nylig diskutert på webinar med Dag Hammer, forvalter av fondet DNB Norge Selektiv i samtale med Paul Harper og Marius Brun Haugen fra DNB Markets som gir sine vurderinger og svarer på spørsmål. Webinaret ser du her.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.