Skip to main content
Finansblogg

Kjell Morten Hjørnevik

Knut Bakkemyr

Knut Bakkemyr

Published:

Ved starten av året trakk vi frem noen forhold som gjorde at vi mente utsiktene for vårt investeringsunivers var gode:

  • Sektoren fremstod som lavt priset relativt til det brede markedet
  • Normalisering av verdensøkonomien ville medfører god inntjeningsvekst for finanssektoren
  • Det ville bli åpnet for å distribuere kapital til eierne (utbytte og tilbakekjøp)
  • Vi så for oss en konsolidering i bransjen

Prisingen – fortsatt lavt priset relativt til det brede markedet

Selv etter en solid oppgang i år fremstår sektoren fortsatt som attraktivt priset relativt til det brede markedet, se graf under. Den relative prisingen er opp fra lave nivåer, men fortsatt godt under nivåer den historisk har blitt handlet på.

Relativ pris til inntjening MSCI World

Et økt aktivitetsnivå i verdensøkonomien gir seg gjerne utslag i økte inflasjonsforventninger og gradvise høyere lange renter. Vi mener deler av aksjemarkedet er sårbart for høyere renter, men historisk har det vært bra for finanssektoren. Sektoren er den eneste som direkte får økt inntjening av stigende renter. I tillegg har vi et lengre bakteppe hvor sektoren igjennom det siste tiåret har bygget kapital og soliditet, tilpasset seg økt regulering og et lavere rentenivå. Vi mener sektoren av den grunn er godt rustet for å tåle uvær - noe som stresstester av bankene i både USA og i Europe gjennom sommeren har støttet oppunder. Dette er samtidig forhold som vi mener vil bidra til at rabatten på prisingen av sektoren relativt til markedet vil normalisere seg fremover.

God inntjeningsvekst

Inntjening for sektoren har så langt i 2021 kommet inn mye bedre enn forventningene, og estimatene for både dette og neste år har blitt oppjustert. Resultatene så langt har blitt godt hjulpet av reverseringer av tapsavsetninger hos bankene. I tillegg har det vært stor aktivitet i kapitalmarkedet med mange nye børsintroduksjoner og høy aktivitet innen oppkjøp/fusjoner.

Fremover ser vi en økende aktivitet i realøkonomien som følge av at gjenåpningen etter pandemien fortsetter. Den amerikanske infrastrukturpakken og Europa Kommisjonens ambisiøse klimamål (‘fit-for 55’) skaper også et behov for store investeringer med positive ringvirkninger for både realøkonomien og finanssektoren.

Utbyttene og tilbakekjøpene kommer

En stor andel av finanssektoren er en moden bransje hvor deler av inntjeningen typisk blir utdelt til aksjonærene – Som et resultat av den store usikkerheten rundt korona-krisen innførte myndigheter/reguleringsmyndigheter begrensinger for både banker og forsikringsselskaper til å dele ut kapital til aksjonæren. I juni og juli kom henholdsvis den amerikanske- og europeiske sentralbanken med resultat fra stresstester av banker som de aller fleste kom godt ut av – og samtidig ble det åpnet for utdeling av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. I USA ble det åpnet for slike lettelser rett i etterkant av annonseringen av stresstestene, i Europa kan bankene starte med å distribuere kapital i 4.kvartal. Spesielt innen bank og forsikring mener vi av den grunn at det finnes attraktive selskaper med god direkteavkastning.

Konsolidering

Videre ser vi fortsatt gode muligheter når det gjelder konsolidering innen sektoren. Så langt i år har mye handlet om å optimalisere forretningsmodellene til både banker og forsikringsselskaper ved å selge unna deler av virksomheten som er utenfor kjerneområde, og gjøre mindre oppkjøp for å bedre markedsposisjoner innenfor kjerneområdene. Det har i tillegg vært flere større transaksjoner innenfor ‘fintech’/betalingsløsninger i 2021 – et område hvor utviklingen går fort.

Med en attraktiv prising, økende konsolidering, støttende inntjeningsutsikter og direkteavkastning tilbake ser vi god verdi i finanssektoren. Vi er fortsatt ydmykt positive til fremtiden for sektoren og jobber for å skape en meravkastning for andelseierne i fondet gjennom å investere i attraktivt prisede selskaper, med gode posisjoner i de markedene de opererer i.

*MSCI World Financials målt i norske kroner

Her kan du se webinar fra 21 sep hvor utsiktene for finanssektoren ble diskutert. Medvirkende forvalterne av DNB Finans, Kjell Morten Hjørnevik og Knut Bakkemyr, i samtale med Marius Brun Haugen fra DNB Markets.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.