Skip to main content
Finansblogg

Rune Sand

Benedicte Bakke

Benedicte Bakke

Published:

En samlet vestlig verden har som respons iverksatt kraftige sanksjoner mot Russland. Dette kommer på toppen av et børsklima som var ganske usikkert i utgangspunktet på grunn av historisk høy inflasjon og frykt for raskt økte renter. I urolige tider søker investorer ofte til tryggere havner, og helsesektoren er en del av aksjemarkedet som historisk har klart seg bedre gjennom perioder med økt usikkerhet.

Gode resultater i urolige tider

Under viser vi en graf som illustrerer forskjellen i den årlige avkastningen i helsesektoren og det brede aksjemarkedet. I perioder hvor den grå linjen er over null så har helsesektoren hatt høyere avkastning, og under null så har det brede aksjemarkedet hatt høyere avkastning. I tillegg har vi lagt på noen grønne og røde linjer for å illustrere bevegelsene mer tydelig. De grønne linjene er perioder hvor helsesektoren gjør det bedre enn det brede aksjemarkedet, mens de røde linjene er perioder hvor helsesektoren gjør det svakere. For eksempel fikk man omtrent 8 prosent årlig avkastning i det brede aksjemarkedet i perioden fra 2011 til 2016 mens man fikk hele 18 prosent i helsesektoren, altså 10 prosentpoeng mer (som man kan se av grafen under).

Helsesektorens meravkastning over tid

Fem spesielt sterke perioder siste 20 år

Grovt sett kan vi si at helsesektoren har vært spesielt sterk i fem perioder de siste drøyt 20 årene:

  • Tidlig på 2000-tallet, etter IT-boblen sprakk
  • I 2008, da finanskrisen startet
  • Gjennom 2011-2016, en turbulent periode som startet med gjeldskrisen i EU
  • Gjennom 2017-2021, som ble preget av Trump, handelskrig, økte renter og etter hvert Korona-pandemien
  • Siden sommeren 2021 frem til i dag, en periode preget av høy inflasjon og økte renter, og nå også krig i Ukraina.

Det vi konkluderer med etter denne enkle analysen er at helsesektoren typisk gjør det bedre i ruglete markeder.

Hvorfor er det slik?

Helsesektoren blir ofte definert som en defensiv sektor, sammen med selskaper som driver innen konsumvarer og forsyning. Denne delen av aksjemarkedet er mindre påvirket av svingninger i økonomien generelt ettersom etterspørselen etter mat, vann, strøm og medisiner holde seg relativt stabil selv om økonomien svinger. Selskapene i disse sektorene har også ofte høy prismakt og kan dermed øke prisene på sine produkter for å motvirke effekten av økte kostnader som følge av inflasjon.

En ulempe med defensive aksjer har historisk vært lavere vekstmuligheter. Eksempelvis øker typisk etterspørselen etter konsumvarer jevnt og trutt med noen få prosenter i året, noe som gjør at sektoren kan gjøre det svakere i perioder med gode børsmarkeder generelt. Det har ikke vært et stort problem i helsesektoren, tvert imot så har inntjeningen til helsesektoren vokst med omtrent 9 prosent i året de siste 25-30 årene, 2 prosentpoeng høyere enn for det generelle markedet. Over tid har dette også gitt helseinvestorer betydelig høyere langsiktig avkastning. En investering på 100 kr i 1995 i det brede aksjemarkedet hadde vokst til ca. 900 kr nå, mens den samme 100-lappen investert i helsesektoren hadde vokst til nesten det dobbelte.

Denne meravkastningen skyldes blant annet økt innovasjon og at etterspørselen etter helseprodukter historisk har vokst raskere enn økonomien generelt. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare. Globale trender som en aldrende befolkning og økt utbredelse av livsstilssykdommer vil resultere i økt etterspørsel noe som igjen vil bidra til fortsatt høy avkastning for helseinvestorer også i tiden som kommer, tror vi.

Utsikter for helsesektoren og DNB Health Care

Vi har posisjonert våre fond slik at vi skal kunne ta del i denne veksten. Vår investeringsfilosofi fokuserer på å finne gode selskaper med høy innovasjonsevne og sterke posisjoner i sine markeder, har en god ledelse samt at de opererer på en bærekraftig måte. I tillegg må selskapene være priset på fornuftige nivåer. Med denne strategien tror vi fondene vil levere god vekst og avkastning for andelseiere i årene fremover.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.