Skip to main content
Finansblogg

Kjell Morten Hjørnevik

Knut Bakkemyr

Knut Bakkemyr

Published:

Globale finansaksjer, målt ved MSCI World Financials i norske kroner, var opp med 1,7 prosent i januar. Finanssektoren var, sammen med energisektoren, de eneste to sektoren som kunne notere en oppgang i årets første måned. Det brede markedet, målt ved MSCI World, startet året med en nedgang på over fire prosent.

WEBINAR: Se webinar med Knut Bakkemyr og Kjell Morten Hjørnevik.

Renteøkning driver sektoren

De økte rentene var med å drive sektoren opp i starten av året, drevet av bankene. Når rapporteringssesongen startet i midten av januar for de amerikanske bankene, falt aksjene imidlertid endel tilbake. Høyere kostnader enn forventet drevet av lønnsinflasjon og økte investeringer påvirket aksjekursene negativt. Utlånsvekst og økte renter, vil etter vår mening, gjøre at inntektene vil vokse raskere enn kostnadene fremover og er med på å gjøre at vi er positive til de amerikanske bankene.

Inflasjonen er høyere og mer varig enn antatt

Flere sentralbanker erkjenner at inflasjonen er høyere og mer varig enn de tidligere har antatt. Ved inngangen til året priset markedet inn omtrent tre rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken i løpet av 2022. Nå er det priset inn fem. Forrige ukes møter i den engelske (BoE) og den europeiske sentralbanken (ECB) bekrefter at rentehevninger er på vei. BoE hevet renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng) og det var flere av medlemmene i rentekomiteen som ønsket mer. Den europeiske sentralbanksjefen – Christine Lagarde – endret kommunikasjon og vil ikke lenger utelukke at det kommer rentehevinger fra ECB i løpet av året.

Et økt rentenivå representerer en medvind for store deler av finanssektoren, spesielt gjelder dette for banker, konsumfinans- og livsforsikringsselskaper.

Deler av aksjemarkedet sårbart

Vi har tidligere fremhevet at deler av aksjemarkedet fremstår som sårbart for høy inflasjon og stigende renter. Fra midten av januar steg det såkalte frykt-indeksen VIX markant, og årets første måned har vært preget av store svingninger. Sektorene og aksjene som er mest sårbare for økte renter har falt noe tilbake, men prisingen er fortsatt høy sett i historisk perspektiv.

Finanssektoren har vært igjennom ett tiår hvor selskapene har bygget opp kapital og ulike stresstester fra reguleringsmyndigheter viser at sektoren er godt rustet til å tåle markante sjokk i økonomien samtidig som den fortsatt er attraktivt priset, etter vårt syn.

Vi forventer at god økonomisk vekst, stigende renter og økt utlånsvekst vil være støttende for inntjeningen og avkastningen til finanssektoren. God direkteavkastning i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer, samt konsolidering i form av porteføljeoptimalisering og oppkjøp eller avhendelse, vil også være positive drivere for sektoren.

Grønne investeringer gir utlånsvekst

For at det grønne skiftet skal bli en realitet, og vi samtidig ikke må leve med skyhøye strømpriser, så kreves det store investeringer i årene fremover. Dette er investeringer som vi bidra til god utlånsvekst og er dermed positivt for finanssektoren.

WEBINAR: Se webinar med Knut Bakkemyr og Kjell Morten Hjørnevik.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.