Skip to main content
Finansblogg

Benedicte Bakke

Rune Sand

Rune Sand

Anesa Mulabecirovic Sahnoun

Anesa Mulabecirovic Sahnoun

Published:

2022 ble et år preget av makroøkonomi med stigende renter, inflasjon og geopolitisk uro. Det brede markedet hadde en nedgang på 18 prosent (målt i USD), det største fallet i aksjemarkedet siden finanskrisen i 2008. Helsesektoren gjorde det betydelig bedre, med en nedgang på 5 prosent (målt i USD). DNB Health Care A endte med en avkastning på 7,9 prosent i 2022, en meravkastning på 2,2 prosentpoeng. DNB Bioteknologi A oppnådde i samme periode 4,3 prosent avkastning, 4,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. En av grunnene til at helse gjorde det bra er at sektoren generelt er defensiv. De store selskapene tilbyr produkter og tjenester som er etterspurt uavhengig av hvordan det går med økonomien. I året som gikk så vi at spesielt helsetjenesteleverandører, helseforsikring og store farmasi- og bioteknologiselskaper hadde god relativ kursutvikling. Selskaper som opererer innenfor medisinsteknisk utsyr og mindre bioteknologiselskaper var under stort press i løpet av 2022 og prisingen på disse selskapene ble betydelig lavere. Vi mener de fundamentale forholdene for disse subsegmentene imidlertid er svært gode, og vi har tro på også disse delene av helsesektoren i 2023.

Se webinar om utsiktene til helsesektoren.

Overvekt og demens blir viktige temaer i 2023

Helsesektoren drives av et sterkt underliggende behov for effektive behandlinger for sykdommer, og sektoren kjennetegnes typisk av høy innovasjonstakt og med mange attraktive investeringsmuligheter. Fokusområder for industrien er blant annet sykdommer relatert til en aldrende befolkning, høyere forekomst av kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. I tillegg er det behov for mer effektive behandlinger og helsetjenester for å redusere stadig stigende kostnader for samfunnet.

Det er en sterk underliggende vekst i sektoren og flere viktige temaer, men det er spesielt to store fokusområder for industrien; overvekt og demens. I 2016 rapporterte WHO at nesten 40 prosent av alle voksne personer lever med overvekt. Overvekt er en livsstilssykdom som gir betydelig økt risiko for en rekke sykdommer, blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer og andre kroniske sykdommer. Noe av det viktigste man kan gjøre er å forhindre konsekvensene gjennom forbyggende behandling. I 2022 ble det lansert to effektive legemidler som kan ha stort potensiale i behandling av overvekt, Novo Nordisk sitt legemiddel Wegovy og Eli Lilly sitt Mounjaro. Med et så stort marked og vekstmuligheter er flere av de store legemiddelselskapene interessert i å ha produkter som de kan tilby til denne pasientgruppen.

Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer og skader i hjernen som fører til svikt i hjernens funksjon. Den vanligste formen for demens er Alzheimer sykdom og denne rammer oftest de over 65 år. Sykdommen utvikler seg vanligvis langsomt over mange år, hvor redusert hukommelse ofte er første tegn hos de fleste. Fram til nå har det ikke vært noen legemidler tilgjengelig som i vesentlig grad har kunne stanse eller redusere utviklingen av sykdommen. I juni 2021 ble legemiddelet Aduhelm fra Biogen godkjent i USA som var første legemidlet mot Alzheimers sykdom siden 2003. Denne godkjennelsen var imidlertid svært omdiskutert. I januar i 2023 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) et annet legemiddel, Leqembi, som også var fra Biogen. Det er flere selskaper som har legemidler under utvikling for Alzheimer og vi forventer resultater fra flere av disse selskapet i løpet av 2023.

Påfyll i produktporteføljen gjennom oppkjøp

En annen sentral driver i sektoren er selskapsoppkjøp. De store legemiddelselskapene har behov for å fylle på egen produktportefølje for å fremme vekst. I 2022 var det flere oppkjøp som bidro positivt, og blant porteføljeselskapene i våre fond ble Biohaven, Zogenix og Horizon kjøpt opp av store legemiddelselskaper. I løpet av året som gikk har mange av de listede bioteknologiselskapene blitt lavere priset og er attraktive investeringsmuligheter for de store legemiddelselskapene. I 2023 har de store legemiddelselskapene solide balanser og mye kapital, slik at vi er optimistiske til flere selskapstransaksjoner i året som kommer, som vil være positivt for sektoren.

Utsikter for helsesektoren og for DNB Health Care og DNB Bioteknologi

Helsesektoren har høy innovasjonstakt og god medvind fra flere globale megatrender. Dette vil bidra til fortsatt sterk vekst i årene fremover tror vi. Vi har posisjonert våre fond slik at vi skal kunne ta del i denne veksten. Vår investeringsfilosofi fokuserer på å finne gode selskaper med høy innovasjonsevne, sterke posisjoner i sine markeder, god ledelse, i tillegg til at selskapene må være priset på fornuftige nivåer. Med denne strategien tror vi fondene vil levere god vekst og avkastning for andelseiere i årene fremover.

Kilder:

  1. 2021 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2021 Mar;17(3):327-406. doi: 10.1002/alz.12328. Epub 2021 Mar 23. PMID: 33756057.
  2. Obesity and overweight (who.int)

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.