Skip to main content
Blogg
Torje Gundersen

Torje Gundersen

Torje Gundersen er leder for vårt taktiske allokeringsteam (TAA).

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både "Advanced Portfolio Manager" and "Interest rate analyst" from NFF.

Published:

Den gode avslutningen på året skyldtes i hovedsak nye rentekutt fra sentralbanken i USA og forventninger om en handelsavtale mellom Kina og USA. Det løftet stemningen blant investorene.

Vi fikk et rally i aksjemarkedene i fjerde kvartal

Den gode stemningen bidro til et rally i aksjemarkedene i fjerde kvartal; verdien av aksjene på Oslo Børs fondsindeks endte året opp 19 prosent, mens globale aksjer målt ved verdensindeksen steg hele 29 prosent i norske kroner.

Amerikanske og kinesiske aksjer steg mest av de regionale markedene, godt hjulpet av nok et sterkt år for teknologiaksjer som var beste sektor globalt. Energiaksjer var svakeste sektor i 2019, til tross for at oljeprisen steg 25 prosent, og er en viktig årsak til av avkastningen på Oslo Børs var svakere enn i globale aksjer.

Amerikanske og kinesiske aksjer steg mest i 2019

Torje Gundersen Leder av det taktiske allokeringsteamet

Avkastningen i rentemarkedet ble også meget sterk. Både renter og kredittmarginer falt i løpet av 2019 og bidro til kursgevinster i de globale obligasjonsfondene. Avkastningen på norske obligasjonsfond ble ikke like sterk ettersom norske renter ikke falt like mye som ute. Til gjengjeld ble det nok et godt år for nordiske høyrentepapirer, avkastningen i DNB High Yield endte tilslutt på rundt syv prosent.

GOD AVKASTNING I 2019: Avkastningen ble god i de fleste investeringsformer i 2019, både rente og kredittmarginger falt og bidro til kursgevinster i globale obligasjonsfond og aksjer gjorde det også godt i siste kvartal. (Kilde: Bloomberg og DNB Asset Management)

Aksjemarkedet løftet av bedret risikoappetitt

På mange måter var 2019 var et speilbilde av 2018. I 2018 fikk vi resultatvekst, mens aksjemarkedet falt. Multiplene[1]falt, verdsettelsen ble lavere. Bunnlinjen skuffet i 2019, kun amerikanske aksjer hadde vekst, men til gjengjeld steg markedet mye. Multiplene steg og verdsettelsen ble dyrere.

VERDENSINDEKSEN: De globale aksjemarkedene steg mye mot slutten av 2019 og året endte bra. Multiplene steg og verdsettelsen på aksjer ble dyrere. (Kilde: Bloomberg, FactSet og DNB Asset Management)

Vår absolutte modell baserer seg på normaliserte multipler og markedets verdsettelse i forhold til disse. På denne modellen er globale aksjer nå verdsatt til ett standard avvik over normalen, i figuren kalt fair value.

Markedet har allerede priset inn bedre vekst i 2020, og utfallsrommet er nok større på nedsiden enn på oppsiden. Men vi er sent i sykelen og det er ikke unormalt at multiplene er høye da. Spørsmålet er om det holder ett år til.

Lave renter og relativ verdsettelse taler for å ta risiko inn i 2020

Med de laveste rentene på flere tiår øker risikoappetitten hos investorene. Dårlig avkastning på konto får mange til å se etter alternative spareformer, og kapitalen flyter til risikable aktiva, men også teoretisk gjennom diskonteringsfaktoren.

Resultatet blir at de lave rentene bidrar til å drive opp verdien på andre aktiva.

ATTRAKTIV RISIKOPREMIE: Setter vi dagens rentenivå i forhold til en dividendemodell, slik vi viser i figuren over, ser vi at risikopremien i aksjer fortsatt er attraktiv (Kilde: Bloomberg, DNB)

Risikopremien nå er nært historisk snitt. Det taler for å ha en positiv grunnholdning til aksjer, til tross for at veksten er lavere, så lenge rentene ikke skal betydelig opp fra dagens nivå. De lave rentene og et bedret politisk klima mellom Kina og USA taler for en fortsatt overvekt i aksjer inn i 2020.

Les mer om dette i vårt markedssyn for 2020

[1] Multiplene er nøkkeltall som brukes av investorer for å vurdere om en aksje eller et marked er billig eller dyrt. Eks: Forholdet mellom prisen på et selskap i forhold til inntjeningen, kalt Price/Earnings (P/E).

Merk: Innholdet på denne siden er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Innholdet er kun lagt ut for å gi deg informasjon nok til å ta dine egne investeringsbeslutninger. Skulle du ha noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning vil alltid avhenge flere fohold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i et fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Last updated: