Skip to main content
Finansblogg

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth er innholdsprodusent i finansredaksjonen. Han er særlig opptatt av finans, sparing og plassering. Finanskunnskap kan hjelpe oss til å oppnå våre drømmer og trygge fremtiden, samtidig som sparing kan gjøres så enkelt som mulig. Han er også interessert i investoradferd og hvordan kunnskap kan bedre mulighetene for å spare klokt og unngå at potensiell avkastning glipper som følge av våre sparemønstre. Han interesserer seg for vitenskap og historie, og har en tendens til å sette på TV-programmer om universet dersom ingenting annet fenger.

Published:

Fond er et investorfellesskap hvor hver eneste fondsandel har like rettigheter. I 2022 stemte vi på 1267 generalforsamlinger, mot 324 i 2021.

– Vi bruker stemmeretten for å ivareta dine, og dine medinvestorers, rettigheter, sier Lise Børresen.

DNB Asset Management forvaltet ved årsskiftet 809 milliarder kroner på vegne av sine kunder. Årsrapport 2022 for Ansvarlige investeringer er nylig publisert, og beskriver det omfattende arbeidet som gjøres og hvordan vi som stor eier i mange selskap kan påvirke selskapene vi invester i.

Større forventninger og krav

EUs regelverksmaskineri ruller videre og innenfor ansvarlige investeringer har det vært et travelt år.

– Det er en rask utvikling på våre områder, samtidig ser vi et helt klart behov for data. På enkelte områder, som hos norske unoterte obligasjonsutstedere, må vi gjøre mye av arbeidet selv fordi det ikke er dekket av eksterne datatilbydere, sier Børresen.

– Vi får viktige innspill og opplever at det er nyttig for både selskapene og vår innsikt å gjøre slike undersøkelser, selv om det er arbeidsintensivt, sier Børresen.

Hun sier at hennes team på totalt seks personer jobber med fire viktige verktøy.

  1. Standardsetting. DNB Asset Management formulerer og publiserer forventningsdokumenter som beskriver hva vi mener er beste praksis innen en rekke områder. I tillegg er vi med i investorsamarbeid og arbeidsgrupper.
  2. Aktivt eierskap. Forventningsdokumentene blir brukt som rammeverk for aktivt eierskap, hvor hensikten er å følge opp at porteføljeselskapene opptrer til andelseiernes beste.
  3. Eksklusjoner. Alvorlige brudd på normer og regler kan for eksempel føre til eksklusjon. Disse eksklusjonene gjelder for alle av DNBs fond, også indeksfond.
  4. Systematisk bruk av miljø-, sosiale- og selskapsstyringsprinsipper i investeringsanalysene og -beslutningene.

– Europa gjennom EU ligger på mange måter i førersetet globalt når det kommer til ESG, og kundene vil bli møtt med flere spørsmål om deres forhold til ansvarlig forvaltning framover, sier Børresen.

Det du svarer vil få konsekvenser for hvilke råd som gis. Svarer du at du ønsker bærekraftige fond, så blir det satt sammen et forslag basert på dette.

Anti-ESG-bevegelse i USA

Selv om det fra mange hold har vært ønskelig med stadig større engasjement fra aksjonærer, har det også kommet motstand.

– Det er pågående kritikk fra forskjellige amerikanske staters lovgivere, hvor de har utfordret finansinstitusjoners motvilje til å investere i selskaper som opererer innen sektoren for fossilt brensel. Det har gjort at enkelte amerikanske kapitalforvaltere har forlatt ambisjonen om netto nullutslipp innen 2050, sier Børresen.

– Det forventes derimot fortsatt vekst i bærekraftige investeringsalternativer, og PWC tror andelen bærekraftige fond vil nå 22 prosent av investerte midler globalt om bare 5 år, sier hun videre.

Hun forteller også at «Inflation Reduction Act» inkluderer en historisk satsing på energi- og klimatilpasning i USA.

Årsrapport 2022 for Ansvarlige investeringer

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Last updated:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.