Skip to main content

Aktivt eierskap og ESG-integrering

Vi har jobbet med ansvarlige investeringer siden 1988 og følger beste praksis.

Aktivt eierskap

Vi utøver aktivt eierskap gjennom dialog med selskaper, og stemmegiving på generalforsamlinger. Målet er alltid å sikre at vårt investeringsunivers er i samsvar med DNBs standard for ansvarlige investeringer og for å påvirke selskapene til å gå i en positiv retning.

Aktivt eierskap

Vi har som mål å påvirke i riktig retning

Vi går gjerne i dialog med et selskap når vi vil diskutere ESG-risiko eller brudd på internasjonale normer og standarder (reaktiv dialog). Imidlertid kan vi også initiere dialog når vi ønsker å bidra til å forbedre et selskaps ESG-prestasjoner. Det kan være reduksjon av risiko så vel som ivaretagelse av muligheter (proaktiv dialog).

Per 31.12.2021 har vi hatt dialog med selskaper om følgende tema:

TemaAntall dialoger
Klimaendringer og klimagassutslipp

26

Vann og hav

10

Naturmangfold og avskoging23
Annet innen miljø19
Menneskerettigheter (inkludert arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og lokalsamfunn/urfolksrettigheter)

83

Annet innen sosiale forhold

14

Styrets struktur og uavhengighet

14

Avlønning

15

Annet innen eierstyring (inkludert skatt og korrupsjon)

37

Totalt

241

Du finner flere eksempler på gjennomførte selskapsdialoger i våre års- og kvartalsrapporter.

Stemmegiving

Våre retningslinjer for stemmegivning sier at vi skal stemme på alle norske generalforsamlinger for børsnoterte selskaper der vi har eierskap. Når det gjelder globale generalforsamlinger har vi tatt i bruk en systematisk tilnærming for å bestemme hvilke generalforsamlinger vi skal stemme på:

 • Selskaper hvor vi har en betydelig eierposisjon og dermed kan påvirke
 • Når eierandel i et selskap utgjør en stor andel i en aktiv portefølje
 • Når sakene oppleves som strategisk viktige eller er viktige av ESG-hensyn

Stemmegivning vil som oftest skje ved hjelp av en fullmektig, men vi deltar også fysisk på generalforsamlinger selv i visse tilfeller. Vår leverandør av fullmaktsstemmer, ISS, letter stemmeprosessen ved å tilby både standard stemmeanalyser og skreddersydde analyser basert på våre egne retningslinjer for stemmegivning. Disse analysene er en del av beslutningsgrunnlaget, men endelig beslutning tas av ESG-teamet og forvalterne. Den endelige beslutningsmyndighet tilhører Administrerende Direktør i DNB AM.

Temaer som gjentar seg er spørsmål om godtgjørelse til ledelsen, utstedelse av aksjer, styrestruktur, doble roller (mellom styret, ledelsen og valgkomiteen) og kapitalstrukturen (inkludert fullmakter). Vi ser også stadig oftere at aksjonærer spiller inn gode forslag knyttet til ESG-temaer, spesielt når det gjelder klimaendringer. Andre ESG-emner vi stemmer over kan gjelde rapportering av politisk lobbyvirksomhet, likestilling og mangfold og uansvarlig skattepraksis. Vår ambisjon er å bruke stemmen vår til å ivareta andelshavernes interesser og ansvarlige investeringer.

Stemmegivning på generalforsamlinger i 2021

Vi søker å stemme på generalforsamlinger i alle norske børsnoterte selskaper hvor fondene har eierskap og har i 2021 avgitt stemme på 155 generalforsamlinger i Norge og 169 generalforsamlinger internasjonalt. God eierstyring er viktig, fordi det gir grunnlag for økt verdiskapning for andelseierne i fondene. Stemmeretten brukes i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no (for Norge) samt våre retningslinjer for eierstyring og ansvarlige investeringer. Målsetningen er å ivareta andelseiernes interesser.

Se hvordan vi har stemt her.

Langsiktige fokusområder

Oppnådd i 2019

Mål for 2020

Oppnådd i 2019

 • Hadde påvirkningsdialog med selskaper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og barns rettigheter, både alene og i samarbeid med andre investorer. Vi hadde 72 selskapsdialoger på tema menneskerettigheter i 2019.
 • Utarbeidet og publiserte et forventningsdokument på likestilling og mangfold.
 • Oppdaterte forventningsdokumentet på menneskerettigheter.

Mål for 2020

 • Fortsatt påvirkningsdialog med selskaper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og barns rettigheter i samarbeid med andre investorer.
 • Spesiell fokus på barns rettigheter i leverandørkjeder i utviklingsland.
 • Fokus på menneskerettigheter i høyrisiko land.

Oppnådd i 2019

 • Fortsatte påvirkningsdialog med selskaper om klimaendringer, både alene og i samarbeid med andre investorer. Vi hadde 24 selskapsdialoger på tema klima i 2019.
 • Fortsatt proaktiv påvirkningsdialog angående Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sammen med norske investorer. Dette var rettet mot norske selskaper innen sektorer som er svært eksponert mot klimarelaterte risikoer og muligheter.
 • Har analyserte porteføljer med hjelp av scenarioanalyseverktøyet til Carbon Delta.
 • Har utviklet en systematisk tilnærming til stemmegivning på generalforsamlinger relatert til tema klima og har stemt på relevante aksjonærforslag.
 • DNB Renewable Energy ble tildelt den høyest grad av merking (tre stjerner) for ESG av tysk fondsforening (FNG) for andre år på rad.
 • DNB Renewable Energy ble merket med LuxFlag Environmental Label for første gang (gyldig 01.01.2020-31.12.2020).
 • Rapportere til PRI på klimaspørsmål for første gang.
 • Målte og publiserte karbonavtrykk for rentefond for første gang (i tillegg til aksjefond).

Mål for 2020

 • Fortsette proaktiv påvirkningsdialog angående TCFD med norske investorer (inklusiv fokus på Nordiske banker i fase tre av prosjektet).
 • Fortsette utviklingen av TCFD rapportering og arbeid med scenarioanalyse.
 • Ferdigstille prosjekt på «unngåtte utslipp».
 • Delta i fase fire av investorsamarbeidet på «bærekraftige proteinkilder» gjennom FAIRR.

Oppnådd i 2019

 • Deltok i investorsamarbeidet om «kjøttforsyning» gjennom FAIRR/Ceres.

 • Fortsatt dialog med selskaper om vanntema, både direkte med selskaper og i samarbeid med andre investorer. Vi hadde 11 selskapsdialoger på tema vann i 2019.
 • Oppdaterte forventningsdokumentet på grov miljøskade.
 • Deltok i investorarbeidet «Mining and Tailings Safety Investor Initiative».

Mål for 2020

 • Ferdigstille forventningsdokumentet på vann.
 • Fortsette påvirkningsdialog mot selskaper, både alene og i samarbeid med investorer.
 • Delt hovedansvar for påvirkningsdialog med Gerdau gjennon «Mining and Tailings Safety Investor Initiative».
 • Delta i fase to av investorsamarbeidet om «kjøttforsyning» gjennom FAIRR/Ceres.

Tematiske fokusområder

I 2020 prioriterer vi følgende kortsiktige tematiske engasjementer:

Oppnådd i 2019

Oppnådd i 2020

Oppnådd i 2019

 • Fortsatte arbeidet mot avskoging og arealbruk gjennom PRI arbeidsgrupper på palmeolje, soya og husdyrhold.
 • Arbeidet på palmeolje har nå et utvidet fokus på alle elementer av verdikjeden, inkludert innkjøpere, videreforedlere, dyrkere og långivere (banker).
 • PRI arbeidsgruppen på tømmer har ikke begynt ennå, så vi har fortsatt ikke startet dette arbeidet.

Oppnådd i 2020

 • Delta i PRI arbeidsgruppen på palmeolje i selskaper som leverer «ikke varige» forbruksvarer.
 • Fortsette påvirkningsdialogen med selskaper angående palmeolje, soya og husdyrhold.
 • Delta i fase to av investorsamarbeidet om «kjøttforsyning» gjennom FAIRR/Ceres.
 • Delta i fase fire av investorsamarbeidet på «bærekraftige proteinkilder» gjennom FAIRR.

Oppnådd i 2019

 • Utarbeidet og publiserte et forventningsdokument på likestilling og mangfold.
 • Utviklet en systematisk tilnærming til stemmegivning på generalforsamlinger for tema relatert til likestilling og mangfold og har stemt på relevante aksjonærforslag.
 • Oppdaterte vår skreddersydde retningslinjer for stemmegivning med ISS i tråd med våre oppdaterte retningslinjer for stemmegivning.
 • Har hatt selskapsdialoger på temaet.
 • Signerte et investorbrev som fremmet «Women’s Empowerment Principles» som ble sendt til globale selskaper.
 • Utviklet en systematisk tilnærming til å identifisere relevante selskaper for dialogsarbeid, og har utviklet et rammeverk for selskapsdialog på temaet.

Oppnådd i 2020

 • Forenkle rammeverket for selskapsdialog på temaet.
 • Fortsette arbeidet med aktiv eierskapsutøvelse.

Oppnådd i 2019

 • Har definer datasikkerhet og kvalitet, cannabis, helse og pengespill som relevante undertema.
 • Hadde en proaktiv dialog med teknologiselskaper på tema datasikkerhet og kvalitet.
 • Utviklet et rammeverk for dialog med selskaper angående uansvarlig markedsføring av morsmelkerstatning.

Oppnådd i 2020

 • Fortsette bruken av rammeverket for å identifisere kandidater til dialogsarbeid.

 • Begynn selskapsdialog på uansvarlig markedsføring av morsmelkerstatning i samarbeid med andre norske investorer.

Oppnådd i 2019

 • Har revurdert relevansen av å inkludere risiko og muligheter forbundet med havet i et felles forventningsdokument på vann, og har besluttet at et eget forventningsdokument på havet er mest hensiktsmessig.
 • Hadde proaktive dialoger med norske akvakulturselskaper som dekket flere tema, inkludert proteinkilder i fiskefor (som er forbundet med avskoging og arealbruk) og klimaendringer (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Oppnådd i 2020

 • Utarbeide et forventningsdokument på tema havet.
 • Utvikle en systematisk tilnærming for dialog med selskaper på temaet.

Oppnådd i 2019

 • Fortsatte arbeidet mot avskoging og arealbruk gjennom PRI sine arbeidsgrupper på palmeolje, soya og husdyrhold.
 • Fortsatte arbeidet mot selskaper på tema slik som levelønn og barnearbeid.
 • Selskapsdialoger på temaene produktsikkerhet og kvalitet, avskoging og arealbruk og menneskerettigheter overlapper med dette temaet.

Oppnådd i 2020

 • Delta i PRI arbeidsgruppen på palmeolje i selskaper som leverer «ikke varige» forbruksvarer.
 • Fortsette dialogen med selskaper om palmeolje, soya og husdyrhold.
 • Fortsette dialogen med selskaper på tema levelønn i tekstilsektoren.
 • Vurdere dialoger på nye undertema innen dette temaet, slik som ansvarlig innkjøp og moderne slaveri.

Oppnådd i 2019

 • Nytt tematisk fokusområde i 2020.

Oppnådd i 2020

 • Utvikle og ta i bruk et rammeverk for systematisk dialog med selskaper på temaet.
 • Begynn selskapsdialoger med selskaper som operer i UNESCOs verdensarvsteder.

ESG-integrering i alle våre fond

Vi har en tett dialog med våre forvaltere om ESG, både i forhold til vesentlige risiko og muligheter. Vi screener selskaper mot vår standard for ansvarlige investeringer for produktkriterier og brudd i normer og standarder, analyserer selskaper for å avdekke vesentlige ESG risiko og muligheter, og gir anbefalinger til forvalterne.

ESG- og CO2-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes som en input for verdivurderinger, investeringsbeslutninger og porteføljekonstruksjon. Vi har også utviklet et system for å fange opp endringer i selskapenes ESG score og potensielle brudd på internasjonale normer og standarder. Denne informasjonen sendes regelmessig til porteføljeforvalterne. På denne måten så har vi god oversikt over endringene, og kån prøve å identifisere tegn på større hendelser. Disse endringene kan også føre til proaktive og reaktive dialoger med selskaper, ofte i samarbeid med forvaltere.

Det som er unikt med vårt arbeid med ESG-integrering er at vi har god forvalterkompetanse på teamet og hvert fond har en dedikert ESG-analytiker som har ansvar for ESG-oppfølgning for fondet. Vår felles erfaring er at dette gir mer og bedre informasjonsgrunnlag og investeringsbeslutninger, samt at det bidrar til både avkastning og bærekraft.