Skip to main content

Aktivt ägande och ESG Integration

Aktivt ägande

Aktivt ägande, genom bolagsengagemang och röstning, sker för att säkerställa att vårt investeringsuniversum stämmer överens med DNB:s standard för ansvarsfulla investeringar och för att uppmuntra bolagens utveckling i positiv riktning. Ett annat sätt att påverka bolag i positiv riktning är genom att rösta vid bolagsstämmorna.

Aktivt ägande

Vår bolagsdialog

Bolagsdialoger kan äga rum för att diskutera specifika ESG-incidenter (reaktivt) eller för att förbättra bolagens allmänna resultat när det gäller ESG-risker och -möjligheter (proaktivt).

Per den 30.06.2021 diskuterade vi följande ämnen med bolag:

Ämne

Antal dialoger

Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser

13

Andra miljöfrågor

23

Mänskliga rättigheter, barnarbete och arbetsrätt, lokalsamhällen/ursprungsbefolkningars rättigheter

61

Andra sociala frågor

9

Styrelsestruktur och självständighet

9

Ersättning

12

Andra styrningsfrågor

30

Summa

157

Se mer information om exempel på dialoger med företag i våra års- och kvartalsrapporter.

Röstning

I våra röstningsriktlinjer står det att vi ska rösta vid alla norska bolagsstämmor för börsnoterade bolag som vi har ett ägande i, och vi har antagit en systematisk metod för att fastställa vilka globala bolagsmöten vi ska rösta vid:

 • Bolag där vi har en betydande position
 • De största innehaven i varje aktiv portfölj
 • Strategiskt viktiga objekt och ESG-relaterade ämnen

Röstningen kommer i första hand att ske genom fullmakt, men vi kommer i vissa fall att närvara fysiskt vid aktieägarmöten. Vår leverantör av röstning genom fullmakt, ISS, underlättar röstningsprocessen genom att tillhandahålla både standardröstningsanalyser och analyser baserade på våra egna röstningsriktlinjer. Dessa resurser används för att informera om vårt röstningsbeslut mellan RI-teamet och våra PM. Återkommande teman inkluderar ersättning, emission av aktier, styrelsestruktur, dubbla roller (mellan styrelse, ledning och valberedning) och kapitalstruktur (inklusive tillstånd). Vi ser också alltmer trovärdiga aktieägarförslag relaterade till ESG-teman, särskilt när det gäller klimatrelaterade avslöjanden. Andra ESG-ämnen är rapportering om politisk lobbying, löneskillnader mellan män och kvinnor och ansvarsfulla skattemetoder.

Under 2020 röstade vi på 153 bolagsstämmor i Norge och 95 internationellt. Se mer information om hur vi har röstat här (på norska).

För att vägleda vårt arbete och för att informera de aktiva ägarprocesserna definierar vi långsiktiga och kortsiktiga tematiska fokusområden.

Våra långsiktiga fokusområden

Våra tre långsiktiga fokusområden har identifierats som problemområden inom ansvarsfulla investeringar under de kommande åren och är av sin natur kopplade till olika andra viktiga ESG-utmaningar.

Resultat under 2019

Mål för 2020

Resultat under 2019

 • Hade påverkansdialog med bolag om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och barns rättigheter. Vi hade 72 bolagsdialoger på temat mänskliga rättigheter under 2019.
 • Utarbetade och publicerade ett förväntningsdokument om jämställdhet och mångfald.
 • Uppdaterade förväntningsdokumentet om mänskliga rättigheter.

Mål för 2020

 • Fortsatt påverkansdialog med bolag om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och barns rättigheter.
 • Särskilt fokus på barns rättigheter i leverantörskedjor i utvecklingsländer.
 • Fokus på mänskliga rättigheter I högriskländer.

Resultat under 2019

 • Fortsatte påverkansdialogen med bolag om klimatförändringar, både ensamma och i samarbete med andra investerare. Vi hade 24 bolagsdialoger på temat klimat under 2019.
 • Fortsatt proaktiv påverkansdialog angående Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) med norska investerare. Detta riktade sig till norska bolagi sektorer som är mycket exponerade för klimatrelaterade risker och möjligheter
 • Har analyserat portföljer med hjälp av scenarianalysverktyget till Carbon Delta.
 • Utvecklade en systematisk strategi för att rösta om ämnen relaterade till klimatförändringar på bolagsstämmor och röstade.
 • DNB Renewable Energy tilldelades LuxFlag miljömärke för första gången (giltigt 01.01.2020-31.12.2020).
 • DNB Renewable Energy tilldelades FNGs märkning för ESG (tre stjärnor) för andra året i rad.
 • Rapporterade till PRI kring klimatfrågor för första gången.
 • Mätte och publicerade kolavtryck för räntefonder för första gången (utöver aktiefonder).

Mål för 2020

 • Fortsätta proaktiv påverkansdialog gällande TCFD med norska investerare (föreslå att de fokuserar på nordiska banker i fas tre av projektet).
 • Fortsätta utvecklingen av TCFD-rapportering och arbeta med scenarioanalys.
 • Slutföra projekt om "undvikna utsläpp".
 • Delta i fas fyra av investerarsamarbetet om "hållbara proteinkällor" genom FAIRR.

Resultat under 2019

 • Uppdaterade förväntningsdokument om allvarliga miljöskador.
 • Deltog i investerarsamarbetet «Mining and Tailings Safety Investor Initiative».
 • Deltog i investerarsamarbetet «Meat Sourcing engagement» genom FAIRR/Ceres.
 • Fortsatt dialog med bolag i vattenfrågor direkt med bolag och i samarbete med andra investerare. Vi hade 11 bolagsdialoger kring vattenrelaterade frågor under 2019.

Mål för 2020

 • Färdigställa vårt förväntningsdokument för vatten.
 • Fortsatt påverkansdialog i vattenfrågor direkt med bolag och i samarbete med andra investerare
 • Delat huvudansvar för påverkansdialog med Gerdau genom Mining and Tailings Safety Investor Initiative.
 • Delta i fas två av investerarsamarbetet om " köttförsörjning " genom FAIRR / Ceres.

Vårt tematiska engagemang

Under 2020 prioriterar vår engagemangsstrategi följande kortsiktiga tematiska engagemang.

Resultat under 2019

Mål för 2020

Resultat under 2019

 • Fortsatte arbetet mot avskogning och markanvänding genom PRI-arbetsgrupper för palmolja, soja och boskap.
 • Arbetet med palmolja har nu ett utökat fokus på alla delar av värdekedjan, inklusive inköpare, raffinaderier, odlare och långivare (banker).
 • PRI-arbetsgruppen för virke har ännu inte startat, så vi har ännu inte påbörjat detta arbete

Mål för 2020

 • Delta i PRI-arbetsgruppen för palmolja i bolag som levererar "icke-hållbara" konsumentvaror.
 • Fortsatt påverkansdialog med bolag om palmolja, soja och boskap genom UNPRI-arbetsgrupper
 • Delta i fas två av investerarsamarbetet om "köttförsörjning" genom FAIRR / Ceres.
 • Delta i fas fyra av investerarsamarbetet om "hållbara proteinkällor" genom FAIRR.

Resultat under 2019

 • Tog fram och offentliggjorde ett förväntningsdokument om jämställdhet och mångfald
 • Utvecklade och offentliggjorde röstningsriktlinjer för globala bolag, inklusive förväntningar som särskilt rör jämställdhet och mångfald
 • Uppdaterade våra skräddarsydda riktlinjer för röstning med ISS i enlighet med egna röstriktlinjer.
 • Har haft bolagssdialoger kring ämnet.
 • Undertecknade ett investerarbrev som främjade "Women's Empowerment Principles" som skickades till globala bolag.
 • Utvecklade en systematisk strategi för att identifiera relevanta bolag för dialogarbete och har utvecklat ett ramverk för bolagsdialog kring ämnet.

Mål för 2020

 • Förenkla ramverket för bolagsdialog kring temat.
 • Fortsätta arbetet med aktivt ägande.

Resultat under 2019

 • Har definierat datasäkerhet och kvalitet, cannabis, hälsa och spel som relevanta underteman.
 • Hade en proaktiv dialog med teknologibolag kring ämnet datasäkerhet och kvalitet.
 • Utvecklade ett ramverk för dialog med bolag kring oetisk marknadsföring av modersmjölksersättning.

Mål för 2020

 • Fortsätta att använda ramverket för att identifiera kandidater för dialogarbete.
 • Påbörja en bolagsdialog kring oetisk marknadsföring av bröstmjölksersättningar i samarbete med andra norska investerare.

Resultat under 2019

 • Har omprövat relevansen av att inkludera de risker och möjligheter som är förknippade med haven i ett gemensamt förväntningsdokument för vatten, och beslutade istället att ett separat förväntningsdokument om haven var mest lämpligt.
 • Hade proaktiva dialoger med norska vattenbruksbolag som täckte flera ämnen, inklusive proteinkällor i fiskfoder (i samband med avskogning och markanvändning) och klimatförändringar (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Mål för 2020

 • Ta fram ett förväntningsdokument på tema Haven.
 • Utveckla en systematisk strategi för dialog med bolag kring ämnet.

Resultat under 2019

 • Fortsatte arbeta genom PRI:s arbetsgrupper för palmolja, soja och boskap.
 • Fortsatt arbete med bolag kring ämnen som nivålön och barnarbete.
 • Bolagsdialogor kring produktsäkerhet och kvalitet, avskogning och markanvändning och mänskliga rättigheter som överlappar detta tema.

Mål för 2020

 • Delta i PRI-arbetsgruppen för palmolja i bolag som levererar "icke-hållbara" konsumentvaror.
 • Fortsätta dialogen med bolag kring palmolja, soja och boskap.
 • Fortsätta dialogen med bolag kring lönenivån inom textilsektorn.
 • Överväga att engagera sig i nya underteman inom detta tema, såsom ansvarsfullt inköp och modernt slaveri.

Resultat under 2019

 • Nytt tematiskt fokusområde under 2020.

Mål för 2020

 • Utveckla och implementera ramverk för att systematiskt samarbeta med bolag kring biologisk mångfald
 • Inleda bolagsdialoger med företag som verkar på UNESCO: s världsarvslista.

ESG integrering

Vi för en nära dialog med våra portföljförvaltare om ESG-risker och -möjligheter.

Baserat på vår screening och egen forskning lyfter vi fram potentiella ESG-risker och möjligheter för portföljförvaltare utöver varningar om kontroversiella frågor. Dessutom ger vi input och rekommendationer om avyttring eller investering i värdepapper.

ESG- och koldioxiddata införlivas i vårt portföljhanteringssystem och är tillgängligt för alla våra investeringsexperter. Våra portföljförvaltare använder dessa data i sina bolagsriskbedömningar, ekonomiska modeller och investeringsbeslut. Vi har också utvecklat ett system för att fånga upp förändringar i bolagens ESG-poäng och potentiella eller realiserade brott i internationella normer och standarder. Denna information skickas regelbundet till portföljförvaltare. Genom denna information strävar vi efter att identifiera varningssignaler om potentiella större incidenter. Dessa uppgifter kan utlösa ytterligare utredningar och diskussioner med RI-teamet om potentiella risker och möjligheter och den ekonomiska effekten av detta. Dessa diskussioner kan utlösa åtgärder såsom ytterligare utredningar, dialoger med bolaget, eller inverkan på investeringsbeslutet.

Processen för ESG-integration utvecklas ständigt, och vi strävar efter att vidareutveckla den systematiska ekonomiska modell som utnyttjar viktiga ESG-faktorer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.